Obnova prezenční výuky v ZUŠ

 

Vstup do budovy

·         Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

·         Žáci vstupují do budovy bezprostředně před začátkem výuky.

·         Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

·         Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

·         Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

·         Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

 

 

V budově školy

·         Žáci přichází na výuku vždy přesně na rozvrhem stanovený čas, aby nesetrvávali ve společných prostorách déle, než je nezbytně nutné a minimalizovala se možnost shromažďování většího počtu osob.

·         Při přesunech a pohybu ve společných prostorách je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

 

V učebně

·         Neprodleně po příchodu do učebny musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

·         Před začátkem výuky odevzdá žák vyučujícímu prohlášení o bezinfekčnosti. Bez tohoto dokumentu nemůže výuka započít a žák musí postit učebnu a budovu školy. Prohlášení obdrží žáci a jejich zákonní zástupci mailem před započetím výuky v ZUŠ.

·         V průběhu individuálního vzdělávání v učebně je na rozhodnutí pedagoga, zda při výuce bude mít žák roušku či nikoli.

·         V kolektivní výuce (hudební nauka) budou mít žáci při výuce roušku na obličeji.

·         Kolektivní výuka (hudební nauka) bude probíhat ve skupinách, rozdělení žáků do skupin určí vyučující.

·         U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob, obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

·         Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

·         Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnost a bude kontaktován zákonný zástupce žáka, aby žáka neprodleně vyzvedl. Škola bude informovat o podezření spádovou hygienickou stanici.

 

 

Osoby s rizikovými faktory

 

V případě, že žák patří do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, se doporučuje, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem:  

 

·         písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

·         písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

O této povinnosti byli zákonní zástupci nebo zletilí žáci předem informováni (mailem v rámci sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 

V případě, že jste se rozhodli nevyužít prezenční možnost výuky, neprodleně o tom informujte svého pedagoga.