^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Připravované akce

No events

Login Form

Školní řád 2015

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

 

 

 

Školní řád Základní umělecké školy Velká nad Veličkou vydává na základě zákona č.  561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, ředitel školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

 

 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 

 

 

 

I.                   Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

 

 

 1. Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.

   

 2. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. V třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen ve škole na nástěnce.

   

 3. Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.

   

 4. Žáci  mají dále právo:

 

 1. na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,

 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,

 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,

 5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,

 6. na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu,

 7. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,

 8. mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí  nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

   

 

 1. Práva  uvedená v odstavci 4 s výjimkou písmen a), c) a f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

   

 2. Na informace podle odstavce 4 písm.b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilých žákům plní vyživovací povinnost.

   

 3. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

   

   

 

II.                Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

 

 

 

 1. Žáci jsou povinni:

 

 1. řídit se zásadami tohoto školního řádu,

 2. dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,

 3. žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas,

 4. účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.

 5. na všech akcích pořádaných školou se řídit pokyny pracovníků pověřených pedagogickým dozorem,

 6.  svými postoji ke studiu, slušným chováním a vystupováním reprezentovat školu, hájit její dobré jméno a přispívat k celkovému přátelskému a tvůrčímu ovzduší školy.

   

 

 1. Zletilí žáci jsou dále povinni:

 

 1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

 2. dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),

 3. v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

 4. nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem.

   

 

 1. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,

 3. poučit žáka o bezpečném a slušném chování v průběhu mimoškolní akce,

 4. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

 5. dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),

 6. v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

 7. nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem.

   

 

 1. Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:

 

 1. jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

 2. údaje o předchozím vzdělávání,

 3. údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák  sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,

 4. údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,

 5. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

   

   

   

   

 

ČÁST DRUHÁ

 

 

 

Provoz a vnitřní režim školy

 

 

 

 

 

I.    Organizace školy

 

 

 

Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace organizací (školskou právnickou osobou) zřízenou krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy.

 

 

 

Ředitel jmenuje svého statutárního zástupce a další své zástupce, dle provozních potřeb a velikosti školy.

 

 

 

Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání)

 

 

 

Dále jmenuje :

 

 1. jako svůj poradní orgán uměleckou radu, jejíž činnost a volby členů se řídí Statutem umělecké rady (tento statut si vypracuje každá škola sama, vzor je přílohou),

 2. vedoucí předmětových komisí

 3. další jmenování je možné rozšířit dle potřeb a způsobu organizace školy (např. vedoucí detašovaného pracoviště apod.).

   

  Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

   

  Technicko hospodářští pracovníci :

 

 1. hospodářka,

 2. uklízečka

   

   

   

   II.    Obory a oddělení

   

  V Základní umělecké škole Velká nad Veličkou, příspěvková organizace  je zřízen obor hudební, který má následující oddělení:

   

 

 • smyččcových nástrojů

 • klávesových nástrojů

 • strunných nástrojů

 • lidových nástrojů

   

 

III.    Organizace výuky

 

 

 

Vyučování

 

 1. vyučování se řídí rozvrhem hodin,

 2. režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů,

 3. frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenová třída, třída hudební nauky, sál DPS.

 4. do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby,

 5. při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci  povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu,

 6. nepřijde-li vyučující do 10ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci  tuto skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli,

 7. v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,

 8. škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.,

 9. opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.

   

   

  Vyučovací hodiny a přestávky

 

 1. vyučovací hodina trvá 45 minut,

 2. vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými (desetiminutovými a patnáctiminutovými) přestávkami,

 3. jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí :

 

 • maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce

 • maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka.

   

   

  Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

 

 1. žáci  přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se v šatně nebo jiném obvyklém místě. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.

 2. rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě. Umisťování kol a podobných předmětů v objektu školy není možné,

 3. vstup cizích osob do budov školy je možný jen v doprovodu učitelů školy nebo technickohospodářských pracovníků školy,

 4. jízda na kole v areálu školy není dovolena, do školní budovy není dovoleno kola ukládat,

 5. o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně,

   

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků  a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 

 

 

 

 

 

 1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků  a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

   

 2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

   

 3. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

   

 4. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

   

 5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků  zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

   

 6. Žáci  jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Zápis se provede do třídní knihy.

   

 7. Při akcích konaných mimo školu kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

   

 8. Při akcích konaných mimo místo kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase..

   

 9. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

   

 10. Škola neodpovídá za bezpečnost žáků mimo budovy, v nichž vykonává svoji činnost, s výjimkou mimoškolních akcí, které sama pořádá či organizuje. A to i v případě, že žákům odpadla hodina nebo část hodiny z důvodů překážky (zdravotní apod.) na straně školy a není ve stejný čas suplována.

   

 11. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.

   

 12. V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

   

   

 

 

 

 


ČÁST ČTVRTÁ

 

 

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

 

 

 

 

 1. ZUŠ může pronajmout hudební nástroj na základě smlouvy o pronájmu, kterou uzavře
  nejdéle na dobu jednoho roku s žákem, resp. jeho zákonným zástupcem. Pokud žák
  během osmi měsíců potřebuje nástroj vyměnit ( např. za větší) na zbytek zaplaceného období se uzavře smlouva o výpůjčce. Peníze za předčasně vrácený nástroj se nevrací.

   

 2. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

   

 3. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

   

 4.  Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené (pronajaté) školní pomůcky.

   

   

   

 

ČÁST PÁTÁ

 

 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 

 

 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

 

 

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy.

 

 

 

2) Slovní hodnocení na vysvědčení je konkrétním slovním vyjádřením dosažené vzdělávací úrovně žáka ve vztahu k cílům vzdělávání stanoveným rámcovým vzdělávacím programem, k vlastním možnostem, přístupu žáka ke vzdělávání a jeho věku.

 

 

 

3) Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu :

 

a) 1 - výborný,

 

b) 2 - chvalitebný,

 

c) 3 - uspokojivý,

 

d) 4 - neuspokojivý.

 

 

 

 

 

4) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním,

 

b) prospěl(a),

 

c) neprospěl(a).

 

 

 

5) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).

 

 

 

6) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

 

 

 

7) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

 

 

 

8) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

 

 

 

9) Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST ŠESTÁ

 

 

 

Úplata za vzdělávání

 

 

 

 

 

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

 

 

 

 

1)   U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

 

 

 

2)  U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:

 

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,

 

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

 

 

 

3)   Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

 

     

 

4) Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně nebo pololetně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

 

 

 

5) U nově nastupujících žáků je vyžadováno uhrazení úplaty za vzdělání před začátkem školního roku

 

 

 

6) Výši úplaty na školní rok dá ředitel školy na vědomí žákům školy prokazatelným způsobem, o snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním rozhoduje ředitel školy ve správním řízení

 

 

 

ČÁST SEDMÁ

 

 

 

Ukončení vzdělávání

 

 

 

 

 

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

 

 

 

 

1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

 

 

 

2)   Žák přestává být žákem školy:

 

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

 

b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),

 

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák. Ukončení studia je možné pouze k 31. lednu a k 30. červnu pouze písemným

 

                        oznámením škole.

 

 

 

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

 

 

 

3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST OSMÁ

 

 

 

Výchovná opatření

 

 

 

 

 

 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.

   

 2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

   

 3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

   

 4. Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka  do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto se ruší Školní řád ze dne  4. 9. 2012.

 

Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem  1. 9. 2015    

 

                                                                           

 

                                                                                                    Mgr. Petr Pavlinec,

 

 ředitel školy

 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg