^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Připravované akce

No events

Login Form

ŠVP 2015

 

 

 

 

 

 

 

Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou,

 

                                       příspěvková organizace

 

 

 

IČO:   70841373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program

 

Základní umělecké školy Velká nad Veličkou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

1. 9. 2015

 

1  Identifikační údaje

 

 

 

Název ŠVP:

 

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Velká nad Veličkou

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:

 

Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, příspěvková organizace

 

696 74  Velká nad Veličkou 462

 

IČO:  70841373

 

 

 

 

 

Ředitel:  Mgr. Petr Pavlinec

 

 

 

Kontakty:   email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

telefon: 702 024 381

 

   777 801 484

 

www.zusvelka.cz

 

 

 

 

 

Zřizovatel:

 

Jihomoravský kraj

 

Žerotínovo náměstí  3/5

 

601 82   Brno

 

IČO:  70888337

 

Kontakty:   telefon: 541 651 111

 

 

 

 

 

Platnost dokumentu:  od 1.  9.  2015

 

 

 

 

 

Podpis ředitele školy a razítko:

 

 

 

 

 

2 Charakteristika školy

 

 

 

2.1 Vyučované obory   

 

 • ve škole je zřízen obor hudební
 • kapacita školy je 116 žáků

 

 

 

 

 

2.2 Historie a současnost

 

 

 

Vznik základní umělecké školy ve Velké nad Veličkou se datuje rokem 1992, kdy se osamostatnilo původně odloučené pracoviště Lidové školy umění, později Základní  umělecké školy,  ve Veselí nad Moravou. Škola sídlí v budově bývalé mateřské školy, která prošla v roce 1996 rekonstrukcí, kromě toho využívá k výuce i k pořádání koncertů sál v budově Domu s  pečovatelskou službou, sousedícího s areálem školy.

 

.

 

 

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru

 

 

 

Všichni pedagogové hudebního oboru vyvíjí aktivní hudební činnost jak v rámci akcí pořádaných školou, tak v rámci kulturních akcí konaných v regionu, v rámci republiky či v zahraničí jako členové hudebních těles působících v regionu,  čímž dávají příklad svým žákům a motivují je k samostatné hudební činnosti, stejně jako se snaží zapojit jednotlivé žáky a žákovská hudební tělesa do kulturního života v obci a okolí. Škola tak zastává pozici významné instituce, je nejenže přibližuje svět hudby další generacím, ale významně se podílí na kulturním dění v obci i v celém regionu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

 

 

 

 

 

Škola dlouhodobě spolupracuje s Obcí Velká nad Veličkou, Dětským folklorním souborem Veličánek, základními školami ve Velké nad Veličkou, Kuželově, Javorníku a Nové Lhotě, mateřskými školami a s ostatními základními uměleckými školami v regionu a dalšími institucemi a sdruženími v obci i mimo obec. Ve spolupráci s těmito subjekty připravuje základní umělecká škola nejen koncerty, ale zapojuje se i do jiných  akcí pořádaným těmito subjekty, na nichž se umělecky podílí žáci i učitelé hudebního oboru. Zahraničním partnerem školy je Základní umělecká škola v Myjavě (Slovenská republika), zapojujeme se i do spolupráce s polským městem Nowy Dwor Gdaňski, se kterým má partnerskou smlouvu obec Velká nad Veličkou.

 

 

 

Mezi dlouhodobé projekty školy patří vánoční a jarní koncerty, prezentace absolventů, výchovné koncerty pro základní a mateřské školy, apod. Žáci se každoročně zúčastňují tuzemských i mezinárodních festivalů a přehlídek.

 

 

 

 

 

2.5 Vybavení školy a její podmínky

 

 

 

Základní umělecká škola Velká nad Veličkou sídlí v samostatné budově, která je majetkem Obce Velká nad Veličkou, a využívá k výuce a koncertním aktivitám sál Domu s pečovatelskou službou. Obě pracoviště jsou standardně vybavena potřebnými hudebními nástroji a zvukovou technikou. Materiální  a nástrojové vybavení školy je dobré úrovni a je systematicky obnovováno. Škola disponuje základním inventářem hudebních nástrojů, které si mohou žáci za úplatu na určitou dobu pronajmout.

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

3 Zaměření školy a její vize 

 

 

 

 

 

3.1 Zaměření školy

 

 

 

 

 

 • V rámci možností školy nabízíme co nejširší a zároveň vyváženou vzdělávací nabídku v hudebním oboru.

 

 • Poskytujeme žákům kvalitní základy vzdělání ve zvoleném oboru s ohledem na míru schopností žáka,na jeho potřeby a možnosti. Žáci jsou vedeni a motivováni k celoživotnímu učení a k odpovědnosti a společné umělecké dílo, což je podpořeno zapojením žáků do souborové a komorní hry.

 

 • Při práci se žáky usilujeme o dodržování předem stanovených pravidel, jako je systematičnost domácí přípravy, důslednost a odpovědnost, upevňujeme součinnost rodiny a školy.

 

 • Vedeme žáky k estetickému vnímání a zároveň k vytvoření vlastního uměleckého názoru a tříbení vkusu.

 

 • Podporujeme aktivní zapojení žáků do dění školy i do kulturního života v regionu, což je realizováno prostřednictvím veřejných vystoupení.

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Vize školy

 

 

 

·         Naším cílem vychovávat kulturní generaci, která se bude aktivně podílet na kulturním dění ve svém okolí, usilujeme o to, abychom i nadále zůstali významnou kulturní institucí obce i celého regionu.

 

·         Podporujeme prezentaci našich žáků na veřejných kulturních akcích, což slouží jak k rozvoji jejich uměleckých schopností, tak k posílení sebevědomí a pocitu odpovědnosti z a společné umělecké dílo

 

·         Při výuce vycházíme z představy školy jako moderního výchovně-vzdělávacího zařízení, aplikujeme jak osvědčené výukové metody  a postupy, tak metody moderní, při výuce využíváme audiovizuální prostředky i informační technologie.  V rámci možností školy reagujeme na přání rodičovské veřejnosti a žáků a vyučujeme nové předměty.

 

·         Cílem uměleckého vzdělávání naší školy není jen příprava žáků pro další uměleckou dráhu, ale především snaha vychovávat citově bohaté osobnosti, které umí ocenit kulturní hodnoty a vážit si jich.

 

 

 

 

 

                                                  


4 Výchovně vzdělávací strategie

 

 

 

4.1 Výchovně vzdělávací strategie vedoucí ke kompetenci     k umělecké komunikaci

 

 

 

 • Vedeme žáky ke schopnosti samostatného uměleckého vyjádření a schopnosti volit a užívat adekvátní prostředky pro umělecké vyjádření.
 • Vedeme žáky k samostatnosti a tvořivosti jak ve výuce, tak při domácí přípravě.
 • Vedeme žáky k tomu, aby uměli proniknout do struktury a obsahu uměleckého díla a byli schopni rozeznat jeho kvalitu.
 • Žák je veden k sebehodnocení tím, že je mu umožněno srovnat své výkony s výkony jiných žáků a jeho vlastní výkon analyzovat.
 • Při výuce respektujeme individualitu žáka, při domácí přípravě hraje významnou roli  komunikace a součinnost s rodiči.
 • Motivujeme žáky k lepším studijním výsledkům účastí na soutěžích a přehlídkách, k účinkování na veřejných koncertech organizovaných školou, čímž dostávají také prostor k samostatnému uměleckému vyjádření.a seberealizaci.

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Výchovně vzdělávací strategie vedoucí ke kompetenci osobnostně sociální

 

 

 

 • Vštěpujeme žákům pracovní návyky vybudované na základě vlastní soustavné umělecké činnosti a které formují jeho morálně volní vlastnosti a hodnotovou orientaci.
 • Účelně zapojujeme žáky do společných uměleckých aktivit – například ve formě souborové hry – a je veden k tomu, aby si uvědomil svoji odpovědnost za společné dílo.  Zapojením do kolektivní výuky je v žákovi pěstován pocit sounáležitosti, vzájemné úcty, tolerance, přátelství a respektu vůči druhým.
 • Vedeme žáky k tomu, aby se podíleli na spoluvytváření vnitřních pravidel třídy, čímž je nepřímo veden k chápání a respektování zákonů a společenských norem a uvědomování si svých práv a povinností.

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Výchovně vzdělávací strategie vedoucí ke kompetenci kulturní

 

 

 

 • Vedeme žáky k tomu, aby vnímali a správně ocenil umělecké a kulturní hodnoty a chápali je jakou důležitou součást lidské existence.

 

·         Aktivní účastí na kulturních akcích pořádaných školou žáci přispívají k vytváření a uchování uměleckých hodnot a později i k jejich předávání dalším generacím.

 

 • Při všech příležitostech jsou žáci vhodným způsobem kultivování v oblasti společenského chování a mezilidské komunikace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Vzdělávací obsah uměleckých oborů

 

 

 

5.1 Charakteristika hudebního oboru

 

 

 

 

 

Základní umělecká škola Velká nad Veličkou nabízí vzdělávání v hudebním oboru. Žáci mohou od 5 let věku na základě úspěšného složení přijímací zkoušky zařazeni do přípravné přípravnou hudební výchovy před zahájením I. stupně základního studia. Žáci přijatí ve věku 7 a více let a žáci, kteří absolvovali přípravnou hudební výchovu, navštěvují individuální výuku zvoleného vzdělávacího zaměření. Každé vzdělávací zaměření se řídí závazným učebním plánem realizovaným v individuální (skupinové)  výuce (hra na vybraný hudební nástroj) a v kolektivní výuce (hudební nauka, souborová hra, komorní hra). Vzdělávání je rozděleno do dvou stupňů – I. stupeň tvá 7 let, II. stupeň 4 roky. Vyučování hry na nástroj je realizováno formou individuální výuky, v 1.-3. ročníku I. stupně může probíhat formou skupinové výuky 2-3 žáků v lekci. Základní lekce trvá 45 minut a probíhá zpravidla jednou týdně. Může být rozdělena i do více části v průběhu jednoho týdne.

 

V hudebním oboru jsou žáci vyučování hře na klavír, housle, kontrabas, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, cimbál, akordeon..

 

Vždy před koncem každého školního roku vykonávají všichni žáci hudebního oboru postupovou zkoušku. Její obsah je specifikován v učeních osnovách vyučovacích předmětů v jednotlivých vzdělávacích zaměřeních oboru.

 

Základní studium I. a II. stupně je ukončeno zpravidla veřejným vystoupením na absolventském koncertě, nebo vykonáním závěrečné komisionální zkoušky.

 

Během I. a II. stupně základního studia žáci navštěvují individuální hodiny výuky hry na nástroj a povinnou hudební nauku. Dále mohou pracovat kolektivně v komorních souborech.

 

V případě, že žák během vzdělávaní změní nebo rozšíří svoje vzdělávací zaměření, ve výuce hudební nauky pokračuje dál, ve výuce hry na nový hudební nástroj je zařazen do 1. ročníku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Studijní zaměření

 

    

 

5.2.1 Studijní zaměření Přípravná hudební výchova

 

 

 

Do přípravné hudební výchovy jsou přijímáni žáci od 5 let věku na základě úspěšného složení přijímací zkoušky. Žáci jsou vyučováni kolektivně v počtu maximálně 20 žáků.

 

 

 

 

 

Učební plán A:

 

 

 

           Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. pololetí

2. pololetí

Přípravná hudební výchova

1

1

Hra na nástroj

0

0

Celkový počet hodin v ročníku

1

1

 

 

 

Učební plán B:

 

 

 

Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. pololetí

2. pololetí

Přípravná hudební výchova

1

1

Hra na nástroj

0

0,5-1

Celkový počet hodin v ročníku

1

1,5 -2

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

Žák:

 

 • seznámí se s hudebními nástroji vyučovanými v základní umělecké škole
 • na základě jednoduchých říkadel si pěstuje svůj smysl pro rytmické cítění
 • rozlišuje zvuky a jejich vlastnosti
 • rozlišuje náladu skladby
 • hraje na Orffovy instrumenty
 • orientuje se v základních hudebních pojmech (notová osnova, zvuk, tón, houslový klíč, nota), které jsou prostředkem k stále k většímu porozumění
 • rozlišuje základní druhy not (celá, půlová, čtvrťová, osminová nota) a                                           

 

            dokáže je zaklepat v jednoduchých rytmických cvičeních

 

 • orientuje se v 2/4 a 3/4 taktu, vnímá těžkou dobu
 • vyjmenuje základní hudební abecedu a zapíše noty c1 – c2 do notové

 

     osnovy

 

 • osvojuje si sluchovou představu, kdy melodie stoupá, klesá nebo zůstává

 

na stejném tónu             

 

 • dokáže zazpívat jednoduchou píseň
 • identifikuje základní hudební nástroje a chápe rozdělení hudebních nástrojů do skupin
 • pěstuje si vztah k hudbě
 • rozvíjí si smysl pro kolektivní činnost

 

 

 

 

 

5.2.2 Studijní zaměření Hudební nauka

 

 

 

Hudební nauka je především teoretická disciplína, jež je nutná k výuce všech vzdělávacích zaměření hudebního oboru. Součástí výuky jsou rovněž praktická cvičení zaměřená na rytmus, intonaci, aktivní poslech hudebních děl a stručný přehled dějin hudby. Výuka probíhá kolektivní formou ve skupinách. Při kolektivní výuce si žáci navíc utváří vlastní hodnotový a hodnotící systém vnímání uměleckého díla a posilují rovněž kompetence k umělecké komunikaci a kompetence osobnostně sociální.

 

Výuka je realizována v 1. – 5. ročníku I. stupně. Žáci, kteří nemohou v odůvodněných případech navštěvovat výuku hudební nauky, mohou osnovy tohoto předmětu splnit při individuální výuce hry na nástroj a vždy před koncem školního roku komisionálně přezkoušeni. Uvolnění z výuky je ve výjimečných případech povoleno ředitelem školy na základě písemné žádosti rodičů.

 

Žáci, kteří nastoupili do výuky II. stupně bez předchozího absolvování I. stupně, jsou vždy vyučováni nauce o hudbě během individuální výuky – na základě tematického plánu zaneseného v třídní knize

 

 

 

Učební plán

 

 

 

Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

Hudební nauka

  1

  1

  1

  1

  1

   -

   -

Celkový počet hodin v ročníku

1

1

1

1

1

-

-

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

1. ročník

 

Žák:

 

 • při zpěvu jednoduchých jednohlasých písní uplatňuje poznatky o správných pěveckých návycích

 

 • umí hrát jednoduché doprovody k písním na rytmické nástroje
 • při poslechu vybraných skladeb dokáže určit jejich výrazné charakteristické znaky (tempo- rychlé, pomalé, charakter skladby – veselá, smutná, dynamika apod.)
 • dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy
 • rozlišuje pojmy zvuk, tón, zná vlastnosti tónů
 • čte noty v rozsahu jednočárkované oktávy
 • zná notové značky – křížek, béčko, odrážka
 • zná noty a  pomlky- celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou
 • umí zahrát jednoduchý rytmus v taktu 2/4, 3/4, 4/4
 • zná základní dynamické a tempové označení
 • zná stupnice C, G, D, F, ke každé stupnici akord
 • pozná basový klíč a notu f

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník

 

Žák:

 

 • poslechem rozlišuje durové a mollové písně

 

 • zná stavbu stupnice a moll

 

 • zná durové stupnice do 4 křížků a 4 bé

 

 • zná princip tvorby tónického kvintakordu

 

 • dokáže pojmenovat základní intervaly

 

 • v basovém klíči se orientuje v rozsahu f-c1 (případně podle potřeby svého nástroje)

 

 • zvládá taktování 2/4 a 3/4 taktu

 

 • umí rozpoznat hudební nástroje

 

           

 

 

 

                                    

 

3. ročník

 

Žák:

 

 • umí zazpívat vybrané písně
 • dokáže graficky zaznamenat jednoduchý rytmus a melodii
 • zvládá taktování 4/4 taktu
 • při poslechu skladeb dokáže určit tónorod
 • rozlišuje si znalost stupnic (dur i moll do 4 křížků a 4 bé)
 • rozlišuje intervaly čisté a velké
 • orientuje se ve složitějších rytmech, zná 6/8 takt
 • pozná dechové dřevěné a žesťové nástroje
 • sluchem rozlišuje tón – interval – akord
 • dokáže spojit poslech s pohybovou činností
 • dokáže postihnout rytmické, výrazové a dynamické změny v hudebním proudu

 

 

 

 

 

4. ročník

 

Žák:

 

 • zpívá vybrané náročnější písně různých žánrů a stylů
 • zná všechny durové a mollové stupnice, jejich T5 a obraty
 • zná souvislosti stupnic stejnojmenných a paralelních
 • chápe princip enharmonické záměny
 • poznává blíže nástroje strunné a bicí
 • zná rozdíl mezi hudbou komorní a pěvecké sbory
 • zná nejdůležitější pojmy hudebního názvosloví
 • zná druhy mollových stupnic (aiolská, harmonická, metodická)
 • dokáže spojit poslech s pohybovou činností

 

 

 

 

 

5. ročník

 

Žák:

 

 • dokáže tvořit z velkých intervalů malé
 • dokáže aktivně poslouchat vybrané ukázky skladeb a pokouší se formulovat svůj názor na znějící hudbu
 • dokáže sestavit D7
 • zná princip zvětšeného a zmenšeného T5
 • poznává vedlejší kvintakordy v durové stupnici
 • orientuje se v základních vývojových obdobích hudby, zná nejvýznamnější

 

představitele jednotlivých stylových období

 

 

 

Výuka hudební teorie je na II. stupni základního studia realizována v rámci individuální či kolektivní výuky.

 

                             

 

 

 

                              

 

5.2.3 Studijní zaměření Hra na klavír

 

 

 

Klavír se uplatňuje především jako sólový hudební nástroj, oproti jiným hráčům na sólové nástroje klavíristé více uplatňují smysl pro harmonické cítění. Po celou dobu studia získává žák  nezbytné základy techniky klavírní hry a další dovednosti, které využije jak v sólové hře, tak ve čtyřruční,  komorní či souborové hře, nebo u doprovodů jiných nástrojů či sólového zpěvu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán pro základní studium I. stupně

 

 

 

                 Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

Hra na klavír

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

1

-

-

Komorní hra

-

-

-

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

3

3

3

2

2

 

          

 

Poznámky:

 

 • Učební osnovy předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.2.2.
 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.
 • Do komorní hry nebo souborové hry může být žák zařazen i dříve na základě doporučení vyučujícího hlavního předmětu.

 

 

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

1. ročník

 

Žák:

 

 • využívá při hře základní návyky a dovednosti        
 • užívá úhozu portamento, legato i staccato
 • orientuje se v pětiprstové poloze i jejím rozšíření
 • disponuje základní dovedností ve hře stupnic, užívá hladký podklad palce
 • zvládá souhru obou rukou
 • je schopen podle individuálních možností zahrát jednoduchou skladbičku či lidovou píseň zpaměti
 • rozlišuje a používá základní rytmické hodnoty
 • používá základní dynamické označení
 • je schopen souhry s učitelem

 

 

 

 

 

 

 

2.ročník

 

Žák:

 

 • hraje stupnice v pomalém tempu přes dvě oktávy každou rukou zvlášť
 • používá základní prstovou techniku
 • je schopen zahrát jednoduchou kantilénu v pravé i levé ruce
 • je schopen používat základní agogické změny
 • používá základní druhy dynamiky
 • je schopen zahrát jednoduchou skladbu zpaměti
 • je schopen souhry v jednoduchých čtyřručních skladbách
 • je schopen předvést na studovanou skladbu na interním či veřejném vystoupení

 

                       

 

 

 

3. ročník

 

Žák:

 

 • využívá při hře základní návyky a dovednosti
 • hraje stupnice přes dvě oktávy v rovném pohybu nebo protipohybu
 • používá základní technické prvky
 • je schopen zahrát kantilénu v pravé i v levé ruce
 • podle svých individuálních schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu zpaměti
 • je schopen hry z listu v pětiprstové poloze unisono
 • vnímá náladu skladby a je schopen tuto náladu vyjádřit elementárními výrazovými prostředky
 • je schopen jednoduše doprovodit lidovou píseň     
 • je schopen předvést na studovanou skladbu na interním či veřejném vystoupení

 

           

 

 

 

 

 

 

 

4. ročník

 

Žák:

 

 • hraje stupnice přes dvě oktávy v rovném pohybu nebo protipohybu
 • disponuje rozšířenějšími technickými prostředky
 • používá propracovanější dynamiku
 • rozlišuje a používá základní tempová označení
 • používá melodické ozdoby
 • je schopen zahrát zpaměti skladbu přiměřené náročnosti
 • hraje čtyřručně se spolužákem nebo učitelem
 • je schopen hry z listu jednoduchých skladeb na úrovni 1. ročníku
 • dokáže se uplatnit v souborové hře
 • je schopen předvést na studovanou skladbu na interním či veřejném vystoupení

 

 

 

                       

 

 

 

5. ročník

 

Žák:

 

 • hraje durové a mollové  stupnice  v rovném pohybu nebo protipohybu
 • samostatně pedalizuje
 • používá základní technické prvky
 • pozná a respektuje posuvky, odrážky, křížky a béčka
 • podle základních akordických značek je schopen zahrát jednoduchý doprovod
 • je schopen čtyřruční hry
 • hraje zpaměti dle svých možností     
 • je schopen předvést na studovanou skladbu na interním či veřejném vystoupení

 

           

 

 

 

6. ročník

 

Žák:

 

 • hraje durové a mollové  stupnice kombinovaně
 • používá náročnější technické prvky (melodické ozdoby)
 • samostatně pedalizuje
 • používá širší dynamickou škálu a vědomě s ní pracuje
 • je schopen interpretovat přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů
 • je schopen samostatně nastudovat skladbu přiměřené náročnosti
 • uplatňuje se ve čtyřruční nebo komorní hře

 

 

 

 

 

 

 

7. ročník

 

Žák:

 

 • hraje durové a mollové  stupnice kombinovaně
 • uplatňuje sluchovou sebekontrolu
 • využívá podle stupně své vyspělosti zvukových možností nástroje
 • interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů po technické, výrazové a obsahové stránce – využívá dynamiku, tempové rozlišení, vhodnou artikulaci, frázování, agogiku
 • samostatně nastuduje přiměřeně náročnou skladbu
 • aktivně se účastní čtyřruční nebo komorní hry
 • zvládá hru přiměřeně náročných skladeb z listu
 • je schopen předvést nastudovanou skladbu na interním či veřejném absolventském vystoupení

 

 

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání I. stupně veřejným absolventským koncertem. V případě závažných důvodů může žák ukončit základní vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán pro základní studium II. stupně

 

Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

 Hra na klavír

1

1

1

1

 Komorní hra

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

2

2

 

 

 

Poznámky:

 

 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

1. a 2. ročník

 

Žák:

 

 • Je schopen samostatně aplikovat dosud probrané studijní prvky, hru stupnic a akordů, ovládá hru arpeggio, hru oktáv
 • poznává hudební literaturu a studuje nahrávky umožňující stylově čistou interpretaci skladeb
 • je schopen samostatně nastudovat skladbu přiměřené náročnosti
 • při hře uvědoměle využívá dynamická označení a agogické změny
 • je schopen rozpoznat a vystihnout náladu interpretované skladby
 • hraje čtyřručně nebo se uplatňuje v komorní hře
 • je schopen improvizovaně doprovodit písně dle vlastního výběru
 • profiluje se dle svého zájmu a preferencí, aktivně projevuje hudební činnost v sólové a souborové hře

 

 

 

 

 

 

 

3. a 4. ročník

 

Žák:

 

 • respektuje stylová období, žánrové a charakterové odlišnosti interpretovaných skladeb

 

 

 

 • aktivně projevuje zájem o hudbu v nejrůznější formě, žánru a charakteru (poslech nahrávek, návštěva koncertů) a vytváří si vlastní názor na interpretaci skladeb různých žánrů

 

 

 

 • aktivně se uplatňuje ve čtyřruční nebo komorní hře

 

 

 

 • je schopen samostatně nastudovat skladbu přiměřené náročnosti

 

 

 

 • při hře uvědoměle využívá dynamická označení a agogické změny
 • je schopen rozpoznat a vystihnout náladu interpretované skladby
 • hraje z listu jednoduché skladby, respektuje dynamická a tempová označení

 

 

 

 • hraje z listu jednoduché skladby, respektuje dynamická a tempová označení

 

 

 

 • je schopen improvizovaně doprovodit písně dle vlastního výběru
 • je schopen předvést nastudovanou skladbu na interním či veřejném absolventském vystoupení

 

 

 

 • profiluje se dle svých zájmů a preferencí

 

 

 

 • je schopen prezentovat nastudovaný materiál na veřejném absolventském vystoupení

 

 

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání II. stupně veřejným absolventským koncertem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Studijní zaměření Hra na housle

 

 

 

Hra na housle je určena pro děti, které mají dobrý hudební sluch, které dobře intonují a jsou manuálně zručné.

 

Dítě postupně získává technické základy hry na nástroj, rozvíjí se jeho hudební představivost a schopnost hudebního vyjádření. Žák proniká do tajů hudební řeči a jejího notového zápisu. Poznává charakteristické znaky hudby různých historických období a seznamuje se s díly velkých skladatelů a jejich poselstvím uloženým v jejich díle. Dítě pěstuje také schopnost naslouchat a přizpůsobit se spoluhráči (spoluhráčům) v nejrůznějších formách komorní hry. Kromě rozvoje hudebního a citového se zvyšuje i jeho houževnatost, sebeovládání a též odvaha a odolnost při veřejném vystupování. Požadavkem školy je pravidelná příprava a docházka na hodiny, sluchové, rytmické a motorické předpoklady a zájem o hudbu. Podpora rodičů je nutná.

 

 

 

 

 

Učební plán pro základní studium I. stupně

 

 

 

                 Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

Hra na housle

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

1

-

-

Komorní hra

Souborová hra

-

-

-

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

2

3

3

2

2

 

        

 

Poznámky:          

 

 • Učební osnovy předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.2.2.
 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.
 • Do komorní hry nebo souborové hry může být žák zařazen i dříve na základě doporučení vyučujícího hlavního předmětu.

 

 

 

 

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

1. ročník

 

Žák:

 

 • zaujímá uvolněné držení těla i držení nástroje

 

 • staví správně prsty na struny
 • drží smyčec lehce a přirozeně
 • kontroluje rovné vedení smyčce
 • ovládá hru krátkými tahy středem smyčce, u žabky i u špičky
 • hraje détaché dolní i horní polovinou smyčce a celým smyčcem
 • umí zahrát jednoduché legato
 • tvoří pěkně znějící tón
 • snaží se kontrolovat svou intonaci
 • dovede zahrát zadanou píseň                                                  
 • zvládá orientaci v jednoduchém notovém zápisu

 

 

 

2. ročník

 

Žák:

 

 • uvědomuje si půltónové posuny mezi probíranými prstoklady
 • hraje détaché různými částmi smyčce i při hře různých rytmických hodnot
 • zvládá détaché i legato s přechodem ze struny na strunu
 • umí hrát martelé středem a horní částí smyčce
 • hraje vybrané stupnice v rozsahu jedné oktávy
 • je schopen intonační sebekontroly
 • umí dynamicky rozlišovat mezi hrou piano, mezzoforte a forte
 • hraje s přednesem jednoduché skladby
 • čte notový zápis

 

 

 

 

 

 

 

3. ročník

 

Žák:

 

 • disponuje větší jistotou v prstokladech
 • disponuje větší jistotou hmatovou a intonační
 • je schopen vyšší náročnosti pohyblivosti prstů levé ruky
 • hraje vybrané dvojhlasy s použitím prázdných strun
 • zdokonaluje všechny funkce pravé ruky
 • je schopen zahrát staccato
 • dovede přecházet ze struny na strunu ve smyku martelé
 • hraje vybrané stupnice dur a moll v I. poloze podle probraných prstokladů v jedné oktávě včetně rozložených akordů
 • rozšiřuje dynamiku o crescendo a  decrescendo, vnímá náladu skladby a je schopen vyjádřit ji elementárními výrazovými prostředky
 • začíná s nácvikem vibrata přípravou hry v polohách podle daných individuálních předpokladů
 • dovede zahrát z listu snadné a rytmicky jednoduché skladby
 • zdokonaluje hudební paměť
 • podle svých možností se uplatňuje v souhře s jiným nástrojem

 

 

 

4. ročník

 

Žák:

 

 • upevňuje prstoklad v I. poloze
 • je schopen hry ve III. poloze
 • učí se výměny I. a III. polohy
 • hraje vybrané dvojhmaty v I. poloze
 • uvolňuje vědomě pravou paži pro plynulost hry
 • kombinuje smyky détaché, legato, martelé a staccato
 • umí používat naučené smyky i dynamicky odlišně
 • seznamuje se se smyky v triolách
 • seznamuje se s používáním akcentů
 • je schopen hrát jednodušší tečkované rytmy
 • hraje vybrané stupnice dur a moll v I. a III. poloze podle probraných prstokladů včetně rozložených akordů
 • používá různé rytmické varianty při nácviku stupnic
 • pokračuje s nácvikem vibrata
 • čte z listu jednoduchý notový zápis
 • zvládá souhru s druhým nástrojem
 • učí se ladit housle za pomoci dolaďovačů, udáním „a“ na klavíru a rady učitele

 

 

 

 

 

5. ročník

 

Žák:

 

 • pokračuje ve studiu poloh a jejich výměn podle zvoleného studijního materiálu
 • hraje stupnice dur a moll s přechodem do III. polohy, přehmatem a flažoletem
 • umí u vybraných stupnic zahrát rozložené akordy s výměnou polohy
 • používá k nácviku akordů détaché, legato a rytmické obměny
 • zdokonaluje hru všech základní smyků a umí je kombinovat i v rytmických obměnách
 • pracuje ve zvolených přednesových skladbách s výrazovými prostředky
 • ovládá plynulou výměnu smyku a jednoduché melodické ozdoby – příraz a nátryl
 • vnímá a snaží se rozlišovat různá slohová období
 • pracuje tak, aby jeho domácí příprava byla produktivní
 • hraje z listu
 • umí ladit housle

 

 

 

 

 

 

 

6. ročník

 

Žák:

 

 • hraje hru vybraných dvojhmatů
 • hraje hru základních melodických ozdob – trylek, příraz, náraz, nátryl
 • hraje v rychlejším tempu
 • zvládá náročnější rytmické kombinace
 • hraje v polohách
 • zlepšuje výměny poloh
 • hraje stupnice dur a moll v polohách i s rozloženými akordy
 • ví, co je chromatický postup
 • hraje probrané smyky v rychlejším tempu s použitím různých částí smyčce
 • zkvalitňuje tón
 • používá vibrato
 • vybírá si učitelem přiměřenou skladbu z různých slohových období a je schopen ji samostatně nastudovat
 • je schopen hry z listu
 • dokáže v komunikaci projevit svůj vlastní názor
 • uplatňuje se v komorní a souborové hře nebo v cimbálové muzice
 • zvládá základní údržbu hudebního nástroje a jeho ladění

 

 

 

 

 

7. ročník

 

Žák:

 

 • používá s přehledem dosažené technické dovednosti
 • využívá všechny části smyčce
 • pracuje s dynamikou
 • zabývá se vědomě výrazovou stránkou přednesu
 • umí zahrát základní melodické ozdoby
 • orientuje se dobře v I.a III. poloze
 • hraje stupnice dur a moll s přechodem do III.,  IV., V. a VI. polohy
 • ovládá plynulé výměny poloh
 • hraje základní dvojhmaty a jednodušší akordy
 • umí citlivě používat vibrato
 • je schopen samostatně nastudovat technicky přiměřenou skladbu
 • pěstuje hru zpaměti a hru z listu
 • uplatňuje se v komorní a souborové hře nebo v cimbálové muzice
 • dovede pohotově číst svůj part a rozumí všem označením
 • má základní přehled o stylových obdobích v dějinách hudby
 • zajímá se o hudební kulturu
 • zná některé hudební skladatele a interprety

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání I. stupně veřejným absolventským koncertem. V případě závažných důvodů může žák ukončit základní vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

Učební plán pro základní studium II. stupně

 

 

 

 

 

Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

 Hra na housle

1

1

1

1

 Komorní hra

 Souborová hra

1

1

1

1

 Celkový počet hodin v ročníku

2

2

2

2

 

 

 

Poznámky:

 

 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.

 

 

 

 

 

 

 

Učební osnovy:

 

1. – 2. ročník

 

Žák:

 

 • využívá volného pohybu levé ruky po celém hmatníku
 • ovládá široké spektrum smyků
 • propracovává naučené smyky po stránce funkce a jejich zvukové charakteristiky
 • umí samostatně řešit prstoklady, smyky a výraz při studiu interpretace skladeb
 • umí pracovat s kvalitou a barvou tónu
 • je schopen dobré intonační sebekontroly
 • vytváří si vlastní názor na interpretace různých žánrů slohových období
 • zpřesňuje techniku levé ruky v plynulých přechodech mezi polohami
 • zabývá se propracováním dvojhmatů a akordů, které uplatňuje v etudách  přednesových skladeb
 • zahraje z listu jednodušší skladby
 • ovládá všechny běžně používané melodické ozdoby
 • ovládá vibrato
 • rozumí frázování
 • rozvíjí svou hudební paměť
 • je aktivní v souborové a komorní  hře různých žánrů a obsazení

 

  

 

3. – 4. ročník

 

Žák:

 

 • zdokonaluje svoji technickou vyspělost
 • umí samostatně řešit prstoklady, smyky a výraz
 • samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu
 • rozvíjí svou hudební paměť na delších přednesových skladbách
 • snaží se najít své místo v hudebním světě podle svých zájmů
 • rozšiřuje samostatně své vědomosti o dějinách hudby
 • zajímá se o hudební současnost
 • umí využívat možností počítačových programů k další práci s hudbou
 • samostatně vyhledává a studuje svůj vlastní repertoár
 • věnuje se improvizaci podle svých individuálních předpokladů
 • uplatňuje se hudebně i mimo školu
 • připravuje se na absolventský koncert

 

 

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání II. stupně veřejným absolventským koncertem. V případě závažných důvodů může žák ukončit zkladní vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 Studijní zaměření Hra na kontrabas  

 

 

 

Hra na kontrabas je vhodná pro fyzicky vyspělejší žáky. Samotný nástroj poskytuje mnoho možností vyjádření rytmických i melodických prvků a využití jak v sólové, tak v komorní či souborové hře.

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán pro základní studium I. stupně

 

 

 

                 Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

Hra na kontrabas

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

1

-

-

Komorní hra

Souborová hra

-

-

-

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

2

3

3

2

2

 

        

 

Poznámky:

 

·         Učební osnovy předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.2.2.

 

·         Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.

 

·         Učební osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.14.

 

·         Do komorní či souborové hry může být žák zařazen i dříve na základě doporučení                   vyučujícího hlavního předmětu.

 

 

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

1. ročník

 

Žák:

 

 • Umí popsat hudební nástroj
 • dbá na správný postoj, nebo sezení a držení nástroje
 • využívá hry pizzicato na všech strunách
 • užívá správného postavení levé ruky v základní (půlové) poloze
 • ovládá jednoduché prstové cvičení
 • zvládá spodní držení smyčce a správné vedení po strunách
 • hraje jednoduché rytmické cvičení na prázdných strunách
 • umí číst noty v F klíči v rozsahu základní polohy

 

 

 

2.ročník

 

Žák:

 

·         zdokonaluje držení nástroje a dbá na správné kladení prstů na struny

 

·         používá všechny části smyčce

 

·         hraje jednoduché prstové a smykové cvičení v základní (půlové) a nově v první poloze

 

·         koordinuje pohyb obou rukou

 

·         hraje jednoduché durové a mollové stupnice s akordem v základní a první poloze

 

·         umí zahrát lidovou píseň v základní poloze

 

 

 

 

 

3.ročník

 

Žák:

 

·         má správný postoj a držení těla

 

·         při hře sólových partů uplatňuje hru vsedě

 

·         ovládá notaci ve druhé poloze,

 

·         umí zahrát jednoduché cvičení z listu

 

·         rozvíjí své technické schopnosti, zlepšuje koordinaci pohybu levé a pravé ruky

 

·         používá smyky détaché, legato a staccato

 

·         je schopen plynulé výměny smyku

 

·         hraje v rozsahu základní až druhé polohy, nacvičuje výměnu poloh na jedné struně

 

·         umí zahrát jednoduchou skladbu s doprovodem klavíru na veřejném vystoupení

 

·         podle individuálních schopností zahraje jednoduchou skladbu zpaměti

 

·         vnímá náladu skladby a je schopen vyjádřit ji elementárními výrazovými prostředky

 

 

 

 

 

4. ročník

 

Žák:

 

·         hraje rytmizované stupnice (osminy, trioly, šestnáctiny) do třetí polohy včetně tónického akordu

 

·         orientuje se na hmatníku a je schopen zahrát z listu jednoduchou skladbu v rozsahu základní až druhé polohy

 

·         využívá přípravných technických cvičení pro hru ve třetí poloze a první mezipoloze,

 

·         zvládá výměnu poloh na jedné struně

 

·         používá détaché, portamento. staccato a legato přes více strun

 

·         zapojuje se do hry v kolektivu (komorní hra, souborová hra)

 

 

 

5. ročník      

 

Žák:

 

·         zdokonaluje techniku a hmatovou jistotu levé ruky

 

·         hraje složitější rytmické útvary

 

·         je schopen intonační sebekontroly

 

·         zvládá hru v základní až třetí poloze

 

·         hraje stupnice s akordy ve čtvrté poloze a druhé mezi poloze

 

·         podle svých možností používá vibrato

 

·         je schopen zahrát zpaměti jednoduchou přednesovou skladbu s doprovodem klavíru

 

·         uplatňuje se v souborové hře

 

 

 

 

 

6. ročník

 

Žák:

 

·         koordinuje pohyb levé a pravé ruky

 

·         dobře se orientuje v notovém zápisu do čtvrté polohy

 

·         rozvíjí hru v páté poloze

 

·         hraje stupnice přes dvě oktávy včetně akordů

 

·         používá vibrato a dynamiku

 

·         je schopen zahrát z listu skladby odpovídající nižším ročníkům

 

·         hraje přednesové skladby zpaměti

 

 • své schopnosti uplatňuje v komorní nebo souborové hře

 

 

 

 

 

7. ročník

 

Žák:

 

·         zvládá plynulou výměnu smyku a výměnu poloh

 

·         je schopen hrát skladby v základní až páté poloze dle výběru učitele

 

·         používá vibrato, détaché, portamento, staccato, legato

 

·         hraje jednoduché melodické ozdoby (trylek, příraz)

 

·         umí číst v notovém zápisu i ve složitějších rytmech

 

·         hraje v rychlejších tempech

 

·         umí naladit nástroj s pomocí flažoletů

 

·         hraje durové a mollové stupnice s rozloženými akordy přes dvě oktávy v rozsahu základní až šesté polohy s využitím třetího prstu

 

·         umí zahrát sólovou skladbu s doprovodem klavíru přiměřenou svým schopnostem

 

·         uplatňuje se v souborové hře

 

·         je schopen samostatně nastudovat přiměřeně náročnou skladbu

 

 

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání I. stupně veřejným absolventským koncertem. V případě závažných důvodů může žák ukončit základní vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

Učební plán pro základní studium II. stupně

 

 

 

Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

 Hra na kontrabas

1

1

1

1

 Komorní hra

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

2

2

 

 

 

Poznámky:

 

·         Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.

 

·         Učební osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.14.

 

 

 

 

 

Učební osnovy:

 

1.ročník

 

Žák:

 

·         dobře se orientuje na hmatníku ve vyšších polohách

 

·         dbá na intonační přesnost a kultivovaný tón

 

·         upevňuje nabyté schopnosti a dovednosti

 

·         orientuje se v notovém zápisu ve vyšších polohách a obtížnějších rytmických útvarech

 

·         je schopen samostatně nastudovat skladbu přiměřené obtížnosti

 

·         uplatňuje se v komorní nebo souborové hře

 

 

 

2. ročník

 

Žák:

 

·         pohybuje se na hmatníku do sedmé polohy

 

·         ve vyšších polohách používá třetí prst a palec

 

·         dbá na správné postavení levé ruky v palcové poloze

 

·         zdokonaluje výměnu vzdálenějších poloh a intonační čistotu hry

 

·         hraje sólové skladby různých stylových období přiměřené obtížnosti

 

·         aktivně se účastní veřejných vystoupení (sólově, nebo kolektivně)

 

 

 

 

 

 

 

3. ročník

 

Žák:

 

·         hraje stupnice a rozložené akordy přes dvě oktávy

 

·         zvládá výměnu mezi základní a palcovou polohou

 

·         dále zdokonaluje synchronizaci pravé a levé ruky v náročnějších pasážích

 

·         hraje náročnější etudy a přednesové skladby

 

·         je schopen se samostatně připravit na vystoupení

 

·         umí zahrát doprovod podle akordových značek

 

·         zapojuje se do souborů různého nástrojového a žánrového obsazení

 

 

 

4. ročník

 

Žák:

 

·         hraje stupnice a akordy přes dvě a tři oktávy

 

·         seznamuje se s hrou přirozených flažoletů v palcových polohách

 

·         zvládá jednoduché dvojhmaty s využitím prázdných strun

 

·         samostatně rozvíjí své hudební schopnosti

 

·         orientuje se ve složitějším notovém zápise

 

·         je schopen samostatně tvořit prstoklady a smyky

 

·         umí vytvořit harmonický doprovod lidové písně s použitím základních harmonických funkcí

 

·         profiluje se podle svého zájmu a preferencí

 

·         zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření

 

 

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání II. stupně veřejným absolventským koncertem. V případě závažných důvodů může žák ukončit zkladní vzdělávání II. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

5.2.6 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

 

 

 

Zobcová flétna - dřevěný dechový nástroj, má starou tradici, bohatou literaturu, velké možnosti přednesové i technické. Je sice pravda, že začátečník již za krátký čas zahraje jednoduché písně nebo může hrát v nenáročném souboru, avšak chce-li zvládnout hru na zobcovou flétnu tak, aby mohl hrát celou její bohatou literaturu, bude k tomu potřebovat právě tolik času, píle i nadání jako u ostatních nástrojů.

 

 

 

Učební plán pro základní studium I. stupně

 

 

 

                 Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

Hra na zobcovou flétnu

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

1

-

-

Komorní hra

Souborová hra

-

-

-

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

3

3

3

2

2

 

        

 

 

 

Poznámky:          

 

 • Učební osnovy předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.2.2.
 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.
 • Učební osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.14.
 • Do komorní či souborové hry může být žák zařazen i dříve na základě doporučení vyučujícího hlavního předmětu.

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

1. ročník

 

Žák:

 

·      správně drží nástroj

 

·      osvojil si techniku dýchání a nasazování tónů      

 

·      dokáže zahrát snadné hudební skladby s doprovodem klavíru 

 

 

 

 

 

2. ročník

 

Žák:

 

 • ovládá hru tenuto, legato, staccato
 • umí hrát tóny s půldírkou
 • dovede hrát jednoduché skladby v duu
 • zdokonaluje se ve hře s doprovodným nástrojem

 

 

 

 

 

3. ročník

 

Žák:

 

·         hraje základní durové a mollové stupnice v osminových hodnotách

 

 • ovládá základní techniky hry- nasazovaně  (detaché), staccato, legato      
 • interpretuje snadné skladby různých slohových období, podle individuálních možností zpaměti

 

·         je schopen tvořit zvukově kvalitní tón

 

·         rozlišuje základní tempová a dynamická označení

 

·         orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a jejich notovém zápisu

 

·         hraje jednoduché melodie podle sluchu

 

·         osvojil si souhru s dalším hudebním nástrojem

 

 

 

 

 

4. ročník

 

Žák:

 

 • rozezná běžná výrazová označení
 • využívá tónový rozsah dle svých schopností
 • ovládá chromatickou stupnici
 • hraje kvintakordy a dominantní septakordy k vybraným stupnicím
 • zvládá frázování v hudbě

 

 

 

 

 

5. ročník

 

Žák:

 

·         využívá dynamiku a tempová označení

 

·         využívá hraný tónový rozsah nástroje

 

·         interpretuje vybrané skladby různých žánrů

 

 

 

 

 

6. ročník

 

Žák:

 

·         dokáže použít některé alternativní hmaty při hře melodických ozdob

 

·         je schopen samostatně pracovat na skladbě zadané učitelem

 

·         aktivně se podílí na školních projektech

 

 

 

 

 

7. ročník

 

Žák:

 

·                umí vnímat náladu skladby a interpretovat ji

 

·                využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu

 

                 nástroje

 

·                samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu

 

·                interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů podle svých

 

         individuálních schopností

 

·                zvládá hru z listu

 

·                umí tvořit kvalitní tón

 

·                uplatňuje se při hře v komorních nebo souborových uskupeních

 

·                ovládá elementární transpozici úměrně svým schopnostem

 

                

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání I. stupně veřejným absolventským koncertem. V případě závažných důvodů může žák ukončit základní vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

Učební plán pro základní studium II. stupně

 

 

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

Hra na zobcovou flétnu

1

1

1

1

Komorní hra

Souborová hra

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

2

2

 

 

 

Poznámky:

 

·         Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.

 

·         Učební osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.14.

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

 1. a 2. ročník

 

Žák:

 

 • je schopen samostatné orientace v notovém zápise
 • využívá plně výrazových a tempových prostředků, dynamických rozsahů svého nástroje a dokáže je zapojit do své hry   

 

 

 

 

 

 3. a 4. ročník      

 

Žák:

 

·         samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu

 

·         uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje

 

·         dovede interpretovat těžší přednesová díla

 

·         dokáže se zapojit do souborů různého obsazení, využívá přitom všechny své zkušenosti, znalosti a dovednosti          

 

·         profiluje se dle svého zájmu a preferencí         

 

·         vytváří si názor na interpretaci různých skladeb

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání II. stupně veřejným absolventským koncertem. V případě závažných důvodů může žák ukončit základní vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

5.2.7 Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

 

 

 

Příčná flétna patří mezi nejstarší hudební nástroje. Je to nástroj se širokým uplatněním ve hře sólové, komorní souborové i orchestrální.

 

Individuální výuka slouží k upevňování a rozvíjení nátiskových, technických a výrazových dovedností žáka, k tvorbě jeho hudební vyspělosti

 

 

 

Učební plán pro základní studium I. stupně

 

 

 

                 Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

Hra na příčnou flétnu

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

1

-

-

Komorní hra

Souborová hra

-

-

-

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

3

3

3

2

2

 

 

 

Poznámky:          

 

 • Učební osnovy předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.2.2.
 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.
 • Učební osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.14.
 • Do komorní či souborové hry může být žák zařazen i dříve na základě doporučení vyučujícího hlavního předmětu.

 

 

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

1. ročník

 

Žák:

 

·           ovládá správné držení nástroje

 

·           používá brániční dýchání  

 

·           zahraje jednoduché skladby s klavírem 

 

 

 

 

 

2. ročník

 

Žák:

 

·           dovede správně ovládat jazyk – artikulovat

 

·           umí přefukovat do dvoučárkované oktávy

 

·           dovede hrát v duu

 

·           zahraje jednoduchou skladbu z listu

 

 

 

 

 

3. ročník

 

Žák:

 

·         hraje pravidelně vydržované tóny, tím získává nátiskovou jistotu

 

·         dovede hrát stupnice v osminových hodnotách

 

 • ovládá základní techniky hry - nasazovaně  (detaché), staccato, legato      
 • interpretuje snadné skladby různých slohových období
 • rozlišuje běžná tempová a dynamická označení
 • uplatňuje se v souhře s dalšími hudebními nástroji
 • zahraje podle svých individuálních možností jednoducho skladbu zpaměti
 • vnímá náladu skladby a dokáže ji vyjádřit pomocí elementárních výrazových prostředků
 • orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a jejich notových zápisech

 

 

 

 

 

4. ročník

 

Žák:

 

·         umí používat vibrato

 

·         využívá hraný tónový rozsah nástroje

 

·         hraje vybrané skladby různých žánrů                                      

 

·         je schopen souhry v komorní nebo souborové hře

 

 

 

 

 

5. ročník

 

Žák:

 

·         orientuje se v interpretaci běžných melodických ozdob

 

·         dokáže použít některé alternativní hmaty

 

·         umí zahrát těžší technická cvičení

 

 

 

 

 

 

 

6. ročník

 

Žák:

 

·         dokáže podat kvalitní tón v celém svém užívaném tónovém rozsahu

 

·         je schopen podle svých možností samostatně pracovat na vybrané skladbě

 

·         aktivně se podílí na školních vystoupeních

 

 

 

 

 

7. ročník

 

Žák:

 

·         umí vnímat náladu skladby a interpretovat ji

 

·         využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v rozsahu nástroje 

 

·         samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu

 

·         interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylových období

 

·         zvládá hru z listu

 

·         umí tvořit kvalitní tón

 

·         uplatňuje se při hře v komorních nebo souborových uskupeních

 

·         ovládá elementární transpozici úměrně svým schopnostem

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání I. stupně veřejným absolventským koncertem.

 

 V případě závažných důvodů může žák ukončit základní vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

Učební plán pro základní studium II. stupně

 

 

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

Hra na příčnou flétnu

1

1

1

1

Komorní hra

Souborová hra

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

2

2

 

 

 

Poznámky:          

 

 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.
 • Učební osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.14.

 

 

 

 

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

 1. a 2. ročník

 

 Žák:

 

·         samostatně řeší problematiku nástrojové techniky,

 

·         pracuje s vibratem, barvou a kvalitou tónu

 

·         využívá dynamiky, tempových označení, frázování

 

·         je schopen vytvářet si názor na vlastní slyšenou interpretaci skladeb

 

 

 

 

 

 

 

 3. a 4. ročník

 

 Žák:

 

·         samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu

 

·         uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje

 

·         využívá získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu

 

·         profiluje se podle svého zájmu a preferencí

 

·         vytváří si názor na interpretaci různých skladeb

 

·         je schopen se zapojit do souborů nejrůznějších obsazení a žánrového zaměření

 

 

 

 

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání II. stupně veřejným absolventským koncertem.

 

V případě závažných důvodů může žák ukončit základní vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.8 Studijní zaměření Hra na klarinet       

 

 

 

Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na dechové nástroje. Přestože je klarinet historicky „mladý“ nástroj, má své nezastupitelné místo – díky svému velkému rozsahu (4 oktávy) – v sólové i komorní hře. Je standardní součástí komorních, dechových a symfonických orchestrů, hraje důležitou roli v mnoha hudebních žánrech – folklor, klasická a populární hudba, swing, jazz až k dnešním moderním stylům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán pro základní studium I. stupně

 

 

 

                 Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

Hra na klarinet

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

1

-

-

Komorní hra

Souborová hra

-

-

-

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

3

3

3

2

2

 

 

 

Poznámky:          

 

 • Učební osnovy předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.2.2.
 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.
 • Učební osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.14.
 • Do komorní či souborové hry může být žák zařazen i dříve na základě doporučení vyučujícího hlavního předmětu.

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

1. ročník

 

Žák:

 

·      zvládá základní péči o nástroj, umí zacházet s plátkem

 

·      ovládá držení nástroje při správném postoji

 

·      osvojil si techniku správného dýchání a nasazování tónu

 

·      ovládá hru tenuto a legato

 

·      dokáže zahrát nejjednodušší lidové písně

 

 

 

 

 

2. ročník

 

Žák:

 

·         dokáže zkoncentrovat výdech a vytvořit rovný tón

 

·         umí rozlišovat základní dynamické označení

 

·         zahraje s druhým nástrojem jednoduché skladby

 

 

 

 

 

3. ročník

 

Žák:

 

·         hraje pravidelně vydržované tóny, tím získává nátiskovou jistotu

 

·         dovede hrát stupnice v osminových hodnotách

 

·         rozlišuje základní tempová a dynamická označení

 

·         ovládá základní techniky hry- nasazovaně  (detaché), staccato, legato      

 

·         interpretuje snadné skladby různých slohových období

 

·         uplatňuje se v souhře s dalšími hudebními nástroji

 

·         orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a jejich notových zápisech

 

·         zahraje zpaměti podle svých individuálních schopností jednoduchou skladbu

 

·         vnímá náladu skladby a je schopen i interpretovat elementárními výrazovými prostředky

 

 

 

 

 

4. ročník

 

Žák:

 

·         rozezná běžná tempová označení

 

·         rozšířil hraný tónový rozsah dle svých možností

 

·         hraje kvintakordy a dominantní septakordy k vybraným stupnicím

 

·         je schopen souhry v komorní nebo souborové hře

 

 

 

 

 

5. ročník

 

Žák:

 

·         orientuje se v interpretaci běžných melodických ozdob

 

·         umí zahrát těžší technická cvičení

 

·         hraje vybrané skladby různých žánrů

 

·         ovládá obraty akordů i v artikulacích

 

 

 

 

 

6. ročník

 

Žák:

 

·         dokáže podat kvalitní tón v celém svém užívaném tónovém rozsahu

 

·         je schopen podle svých možností samostatně pracovat na vybrané skladbě

 

·         umí hrát ve volnějších tempech ( adagio, lento aj.)

 

·             aktivně se podílí na školních vystoupeních

 

 

 

 

 

7. ročník

 

Žák:

 

·         umí vnímat náladu skladby a interpretovat ji

 

·         využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje

 

·         zvládá hru z listu

 

·         umí tvořit kvalitní tón, samostatně pracuje s jeho barvou

 

·         samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu

 

·         uplatňuje se při hře v komorních nebo souborových uskupeních

 

·         profiluje se podle svého zájmu a preferencí

 

·         vytváří si názor na interpretaci různých skladeb

 

 

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání I. stupně veřejným absolventským koncertem.

 

 V případě závažných důvodů může žák ukončit základní vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán pro základní studium II. stupně

 

 

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

Hra na klarinet

1

1

1

1

Komorní hra

Souborová hra

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

2

2

 

 

 

Poznámky:

 

 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.
 • Učební osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.14.

 

 

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

 1. a 2. ročník

 

 Žák:

 

·         samostatně řeší problematiku nástrojové techniky, pracuje s vibratem, barvou a kvalitou tónu

 

 • využívá dynamiky, tempových označení, frázování a je schopen vytvářet si názor na vlastní slyšenou interpretaci skladeb

 

 

 

 

 

 3. a 4. ročník

 

 Žák:     

 

·         uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje

 

·         samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu

 

·         využívá získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu

 

·         zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření

 

·         orientuje se v notovém zápise

 

·         vytváří si názor na interpretaci různých skladeb

 

·         profiluje se podle svého zájmu a preferencí

 

 

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání II. stupně veřejným absolventským koncertem.

 

V případě závažných důvodů může žák ukončit základní vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

 

 

5.2.9 Studijní zaměření Hra na saxofon

 

 

 

 

 

 Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na dechové nástroje.

 

Okolo roku 1840 vynalezl saxofon belgický nástrojař Adolphe Sax. K jeho masovému rozšíření došlo na přelomu 19. a 20. století s nástupem jazzu. Dnes si ani nedovedeme představit taneční, swingové a jazzové kapely bez saxofonu. Uplatňuje se i v sólové, komorní a orchestrální klasické hudbě.

 

                       

 

 

 

Učební plán pro základní studium I. stupně

 

 

 

                 Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

Hra na saxofon

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

1

-

-

Komorní hra

Souborová hra

-

-

-

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

3

3

3

2

2

 

        

 

Poznámky:

 

 • Učební osnovy předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.2.2.
 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.
 • Učební osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.14.
 • Do komorní či souborové hry může být žák zařazen i dříve na základě doporučení vyučujícího hlavního předmětu.

 

.

 

Učební osnovy:

 

 

 

1. ročník

 

Žák:

 

·         zvládá základní péči o nástroj, umí zacházet s plátkem

 

·         ovládá držení nástroje při správném postoji

 

·         osvojil si techniku správného dýchání a nasazování tónu

 

·         ovládá hru tenuto a legato

 

·         dokáže zahrát nejjednodušší lidové písně

 

                  

 

 

 

2. ročník

 

Žák:

 

·         dokáže zkoncentrovat výdech a vytvořit rovný tón

 

·         umí rozlišovat základní dynamické označení

 

·         zahraje s druhým nástrojem jednoduché skladby

 

 

 

 

 

3. ročník

 

Žák:

 

·         hraje pravidelně vydržované tóny, tím získává nátiskovou jistotu

 

·         dovede hrát stupnice v osminových hodnotách

 

·         rozlišuje základní tempová a dynamická označení

 

·         ovládá základní techniky hry- nasazovaně  (detaché), staccato, legato      

 

·         interpretuje snadné skladby různých slohových období

 

·         uplatňuje se v souhře s dalšími hudebními nástroji

 

·         vnímá náladu skladby a tuto náladu je schopen vyjádřit a interpretovat pomocí elementárních výrazových prostředků

 

·         zahraje podle svých individuálních schopností zpaměti jednoduchou skladbu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ročník

 

Žák:

 

·         rozezná běžná tempová označení

 

·         rozšířil hraný tónový rozsah dle svých možností

 

·         hraje kvintakordy a dominantní septakordy k vybraným stupnicím

 

·         je schopen souhry v komorní nebo souborové hře

 

 

 

 

 

5. ročník

 

Žák:

 

·         orientuje se v interpretaci běžných melodických ozdob

 

·         umí zahrát těžší technická cvičení

 

·         hraje vybrané skladby různých žánrů

 

·         ovládá obraty akordů i v artikulacích

 

 

 

 

 

6. ročník

 

Žák:

 

 

 

·         dokáže podat kvalitní tón v celém svém užívaném tónovém rozsahu

 

·         je schopen podle svých možností samostatně pracovat na vybrané skladbě

 

·             aktivně se podílí na školních vystoupeních

 

 

 

 

 

7. ročník

 

Žák:

 

·         umí vnímat náladu skladby a interpretovat ji

 

·         využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku

 

·         samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu

 

·         zvládá hru z listu

 

·         umí tvořit kvalitní tón

 

·         uplatňuje se při hře v komorních nebo souborových uskupeních

 

·         ovládá elementární transpozici úměrně svým schopnostem

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání I. stupně veřejným absolventským koncertem.

 

V případě závažných důvodů může žák ukončit základní vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán pro základní studium II. stupně

 

 

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

Hra na saxofon

1

1

1

1

Komorní hra

Souborová hra

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

2

2

 

 

 

Poznámky:

 

 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.

 

 • Učební osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.

 

 

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

 1. a 2. ročník

 

 Žák:

 

·         samostatně řeší problematiku nástrojové techniky, pracuje s vibratem, barvou a kvalitou tónu     

 

 • využívá dynamiky, tempových označení, frázování
 • je schopen vytvářet si názor na vlastní slyšenou interpretaci skladeb

 

·         využívá dynamiky, tempových označení, frázování

 

·         je schopen vytvářet si názor na vlastní slyšenou interpretaci skladeb

 

 

 

 

 

 

 

 3. a 4. ročník

 

 Žák:

 

·         samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu

 

·         uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje

 

·         orientuje se v notovém zápise

 

·         využívá získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu

 

·         vytváří si názor na interpretaci různých skladeb

 

·         profiluje se podle svého zájmu a preferencí

 

·         je schopen se zapojit do souborů nejrůznějších obsazení a žánrového zaměření

 

 

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání II. stupně veřejným absolventským koncertem.

 

V případě závažných důvodů může žák ukončit základní vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

 

 

5.2.10 Studijní zaměření Hra na kytaru

 

 

 

Klasická kytara se uplatňuje jako sólový i doprovodný nástroj, využívá se i v komorní a souborové hře. Kytara v sobě spojuje přednosti melodického a akordického nástroje. Obsahem výuky je hudba všech slohových období, součástí jsou také doprovody a akordická hra. Vzhledem k výrobě různých velikostí nástroje je výuka vhodná pro všechny věkové kategorie. Od 3. ročníku I. stupně lze toto studijní zaměření studovat i na jiný typ kytary, než je klasická kytara.

 

 

 

 

 

Učební plán pro základní studium I. stupně

 

 

 

                 Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

Hra na kytaru

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

1

-

-

Komorní hra

Souborová hra

-

-

-

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

2

3

3

2

2

 

 

 

 

 

        

 

Poznámky:          

 

 • Učební osnovy předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.2.2.
 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.
 • Učební osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.14.
 • Do komorní či souborové hry může být žák zařazen i dříve na základě doporučení vyučujícího hlavního předmětu.

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

1. ročník

 

Žák:

 

 • pojmenuje a ukáže části nástroje, vyjmenuje struny
 • správně sedí, správně drží pravou a levou ruku
 • vyjmenuje označení prstů pravé i levé ruky
 • zahraje melodii (na melodických strunách) střídavým úhozem Tirando nebo apoyando
 • hraje palcem na prázdných strunách
 • orientuje se na hmatníku v I. poloze (na melodických strunách)
 • zahraje zpaměti jednohlasou skladbu – píseň

 

 

 

2. ročník

 

Žák:

 

 • při hře používá kombinace prstů p, i, m, a
 • zahraje rozložený a složený dvojhlas jedním ze 4 kombinací úhozů s použitím prázdných basových strun
 • zahraje zadanou jednooktávovou durovou stupnici s kadencí (bez hmatu barre)
 • orientuje se na hmatníku v I. poloze všech strun

 

 

 

3. ročník

 

Žák:

 

 • využívá základních návyků a dovedností (držení těla, nástroje, postavení pravé a levé ruky)
 • orientuje se podle hmatníku ve II. poloze (melodické struny)
 • zahraje melodii oběma úhozy – apoyando i tirando                                                 
 • zahraje zadanou jednooktávovou mollovou stupnici s kadencí ( bez hmatu barre)
 • umí vytvořit doprovod k písni pomocí základních harmonických funkcí T-S-D
 • pomocí základních dynamických značek ( p,  mf,  f ) odstíní skladbu

 

 

 

4. ročník

 

Žák:

 

 • hraje dvouoktávové durové typové stupnice
 • při hře kadencí používá různé figurální obměny a malé barré
 • zahraje rozložený a složený dvojhlas 4 kombinacemi úhozů
 • používá dynamické odstínění (p, mf, f, crescendo, decrescendo), agogiku (ritardando, ritenuto, accelerando) a tónové rejstříky (sul tasto, sul ponticello)
 • orientuje se na hmatníku do V. polohy

 

 

 

5. ročník

 

Žák:

 

 • hraje dvouoktávové typové stupnice
 • v kadenci používá malé i velké barré (podle svých individuálních schopností a náročnosti akordů)
 • orientuje se na hmatníku do VII. polohy
 • hraje staccato, portamento
 • používá arpeggio a rasguado v akordickém vícehlase

 

 

 

 

 

6. ročník

 

Žák:

 

 • pracuje s tónem, dynamicky a barevně odstíní skladbu
 • doprovodí písně podle akordických značek
 • doprovod k písni transponuje
 • při hře používá legato vzestupné i sestupné a přirozené flažolety
 • ve skladbách využívá hru ve vyšších polohách

 

 

 

 

 

 

 

7. ročník

 

Žák:

 

 • podle elektronické ladičky naladí kytaru
 • hraje v polohách a plynule do nich přechází
 • orientuje se na hmatníku podle potřeby do IX. Polohy
 • skladbu interpretuje rytmicky přesně, kultivovaně, s tónovou kulturou
 • využívá celou škálu dynamických a barevných možností nástroje
 • při hře používá speciální kytarové techniky (arpeggio, rasquado, obě legata, hmat barré, přiložené flažolety) a základní melodické ozdoby                                           
 • je schopen využít získaných dovedností při interpretaci různých stylových období
 • naučené skladby hraje zpaměti

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání I. stupně veřejným absolventským koncertem. V případě závažných důvodů může žák ukončit základní vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

Učební plán pro základní studium II. stupně

 

Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

 Hra na

1

1

1

1

 Komorní hra

Souborová hra

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

2

2

 

 

 

Poznámky:

 

 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.
 • Učební osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.14.

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

1. a 2. ročník

 

Žák:

 

 • uvědoměle používá získané znalosti a dovednosti za předchozího stupně
 • technickou úroveň si udržuje vytvořením technických cvičení z obtížných úseků přednesové literatury, zvládá hru různými technikami úhozové ruky
 • samostatně si vytváří prstoklady
 • plynule zahraje rytmické přechody ve skladbách, cítí metrické změny
 • stylově interpretuje skladby různých žánrů a období, dbá na jejich charakteristické rysy, umí se vyjádřit k dané interpretaci

 

 

 

 

 

3. a 4. ročník

 

Žák:

 

 • disponuje dobrou úrovní pohyblivosti prstů, jeho hra je uvolněná, zná své

 

      možnosti

 

 • hraje s tónovou kulturou, využívá barevných rejstříků kytary, vhodně                   

 

      využívá přelaďování strun

 

 • má osvojeny dovednosti potřebné k přípravě vystoupení – volba vhodného

 

      repertoáru, rozvržení času pro nácvik, psychickou přípravu pro hru zpaměti

 

 • je schopen samostatného tvůrčího uplatnění v amatérských souborech
 • vytváří vlastní doprovody

 

 

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání II. stupně veřejným absolventským koncertem. V případě závažných důvodů může žák ukončit základní vzdělávání II. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.11 Studijní zaměření Hra na akordeon

 

 

 

Studijní zaměření Hra na akordeon je realizováno v hlavním předmětu Hra na akordeon a kolektivní výukou Komorní hra. Žák se zde seznamuje s akordeonovou hrou jako prostředkem vlastního hudebního vyjádření.

 

 

 

Učební plán pro základní studium I. stupně

 

 

 

                 Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

Hra na akordeon

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

1

-

-

Komorní hra

Souborová hra

-

-

-

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

3

3

3

2

2

 

        

 

Poznámky:

 

 • Učební osnovy předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.2.2.
 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.
 • Učební  osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.14.
 • Do předmětu Komorní hra nebo Souborová hra může být žák zařazen i dříve na základě doporučení učitele hlavního předmětu.

 

 

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

1. ročník

 

Žák:

 

 • si rozvíjí měchovou techniku: vedení měchů, správné nasazení a ukončení
 • užívá v pravé ruce legato, tenuto, staccato
 • v levé ruce užívá akordický doprovod i melodii ve standardním basu

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník

 

Žák:

 

 • postupně buduje repertoár lidových písní
 • rozšiřuje si pětiprstovou polohu – posun ruky
 • v levé ruce užívá akordický doprovod dur s kvintovým a terciovým basem
 • stupnice durové zvlášť, tónický kvintakord s obraty, harmonicky a rozloženě

 

 

 

3. ročník

 

Žák:

 

 • si rozšiřuje polohu pravé i levé ruky- skoky
 • zvládá stupnice a akordy v rychlejším tempu, některé dohromady
 • využívá pří hře základní návyky a dovednosti: správné sezení u nástroje, uvědoměle pracuje s rytmem na základě rytmického cítění
 • orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
 • ovládá základní typy artikulace: legato a staccato
 • orientuje se podle svých individuálních schopností v melodické i doprovodné části nástroje a dokáže zahrát dvojhlas pravou rukou
 • zvládá měchovou techniku
 • podle svých individuálních schopností zahraje jednoduchou skladbu zpaměti

 

 

 

4. ročník

 

Žák:

 

 • zlepšuje pohyblivost prstů, vícehlasou hru a skoky
 • používá melodické ozdoby: příraz, nátryl
 • zvládá dvojhmaty v různých intervalech
 • na základě svých schopností se začleňuje do komorní hry

 

 

 

5. ročník

 

Žák:

 

 • zdokonaluje kulturu tónu pomocí měchové techniky
 • zlepšuje pohyblivost prstů obou rukou v různé prsto-měchové kombinaci
 • uplatňuje registrační techniku

 

 

 

6. ročník

 

Žák:

 

 • pěstuje měchovou techniku na stupnicích, akordech, etudách a přednesech-měchové legato, staccato, rychlý střídavý měch
 • orientuje se v celém rozsahu melodické části nástroje
 • je schopen rozlišit základní dynamiku a tempo

 

 

 

 

 

7. ročník

 

Žák:

 

 • využívá podle stupně své vyspělosti zvukových možností nástroje na probírané látce v kombinaci s prsto-měchovou  artikulací
 • orientuje se v celém rozsahu melodické části nástroje
 • uplatňuje sluchovou sebekontrolu
 • interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů po technické, výrazové a obsahové stránce – využívá dynamiku, tempové rozlišení, vhodnou artikulaci, frázování, agogiku
 • podle individuálních schopností zahraje vybrané skladby zpaměti, zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu
 • ovládá prstovou techniku pravé i levé ruky v rámci svých motorických schopností
 • na základě svých schopností se začleňuje do komorní nebo souborové hry

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání I. stupně veřejným absolventským koncertem. V případě závažných důvodů může žák ukončit základní vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán pro základní studium II. stupně

 

Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

Hra na akordeon

1

1

1

1

Komorní hra

Souborová hra

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

2

2

 

 

 

Poznámky:

 

 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.
 • Učební  osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.14.

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

1. a 2. ročník

 

Žák:

 

 • uplatňuje a prohlubuje registrační techniku pomocí měchových cvičení s rytmickými a artikulačními variacemi
 • je schopen tvořit kultivovaný tón
 • interpretuje skladby různých stylů a žánrů

 

 

 

3. a 4. ročník

 

Žák:

 

 • využívá dosud získané znalosti a dovednosti, ovládá nástrojovou a měchovou techniku, je schopen tvořit kultivovaný tón
 • ovládá práci s tónem, základy frázování
 • rozvíjí hudební paměť u vybraných skladeb
 • individuální plán společně s pedagogem upravuje tak, aby žánrem, charakterem a rozsahem připravoval žáka na samostatnou uměleckou činnost
 • samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu, při interpretaci rozvíjí její přednesovou stránku, interpretuje skladby různých stylů a žánrů
 • při hře využívá znalosti o výrazu hrané skladby a je schopen vlastního názorového vyjádření
 • profiluje se podle svého zájmu a preferencí, využívá své zkušenosti v neprofesionální umělecké praxi

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání II. stupně veřejným absolventským koncertem. V případě závažných důvodů může žák ukončit zkladní vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

5.2.12 Studijní zaměření Hra na cimbál

 

 

 

Cimbál zaujímá vedle klasických nástrojů významné místo. Jako vícehlasý nástroj plní cimbál v hudebním životě funkci jak samostatného sólového nástroje, tak nástroje doprovodného a souborového. Výuka hry na cimbál je koncipována na moderních principech, tudíž dává žákům takové odporné vzdělání, jež jim umožňuje uplatnit se v amatérské i profesionální hudební činnosti.  Do výuky předmětu je rovněž zahrnuta hra z listu, tvoření doprovodů k písním a tancům, komorní a souborová hra, hra podle akordových značek a základy improvizace.

 

 

 

Hudební vývoj a společenská praxe v posledních desetiletích potvrdily a upevnily postavení cimbálu. Hra na cimbál je trvale nezastupitelná pro interpretaci hudebního folkloru, pronikla do hudby taneční i populární a ve stále větším měřítku a při rostoucí kvalitě se účastní hudby umělecké a zaujímá v ní postavení rovnocenné jiným hudebním nástrojů s bohatou uměleckou tradicí.

 

 

 

Učební plán pro základní studium I. stupně

 

 

 

                 Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

Hra na cimbál

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

1

-

-

Komorní hra

Souborová hra

-

-

-

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

2

3

3

2

2

 

 

 

Poznámky:

 

 • Učební osnovy předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.2.2.
 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.
 • Učební osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.14.
 • Do komorní či souborové hry může být žák zařazen i dříve na základě doporučení vyučujícího hlavního předmětu.

 

 

 

Učební osnovy

 

 

 

1. ročník

 

Žák:

 

 • čte noty v F klíči a G klíči
 • dbá na správné sezení a postavení nohou
 • osvojuje si souhru obou rukou a postavení paliček
 • ovládá základy pedalizace
 • ovládá oktávovou transpozici
 • hraje stupnice C dur, G dur přes jednu oktávu
 • hraje snadné cvičení melodie ve standardním basu
 • používá základní dynamiku (p – f)
 • rozlišuje základní druhy tempa (pomalu-rychle)

 

 

 

 

 

      

 

2. ročník

 

Žák:

 

 • prohlubuje úhozovou techniku (staccato, tenuto)
 • dbá na přesnou reprodukci – čistotu hry, rytmus, střídání paliček
 • zdokonaluje pedalizační techniku
 • orientuje se v basové poloze
 • hraje jednoduchý souběžný dvojhlas v terciích
 • cvičí crescendo a decrescendo
 • zraje zpaměti snadné přednesové skladby
 • dokáže zahrát durové stupnice C,G,D, F přes jednu oktávu dohromady s obraty kvintakordů

 

 

 

 

 

 

 

3. ročník

 

Žák:

 

 • ovládá základní návyky a dovednosti
 • dbá na sluchovou sebekontrolu
 • rozlišuje základní druhy tempa a agogiky
 • rozvíjí harmonické cítění
 • hraje stupnice a akordy v celém rozsahu nástroje i s rytmickými obměnami
 • zdokonaluje úhozovou techniku – tremollo, legato, portamento, tenuto
 • hraje zpaměti podle svých individuálních schopností
 • připravuje se na komorní nebo souborovou hru
 • dokáže jednoduše zhodnotit svůj výkon
 • dokáže vnímat náladu skladby a vyjádřit ji elementárními výrazovými prostředky
 • zvládá souhru s jinými nástroji

 

 

 

                                               

 

4. ročník

 

Žák:

 

 • využívá při hře základní návyky a dovednosti
 • používá základní technické prvky
 • je samostatný
 • orientuje se v strunové soustavě
 • dynamicky a úhozově rozlišuje vedoucí hlas ve dvojhlasech
 • využívá celý rozsah nástroje
 • ovládá základy akordického doprovodu
 • ovládá různosměrný dvojhlas
 • hraje akordy v arpeggiu
 • transponuje snadné lidové písně, zvládá elementární doprovod
 • hraje zpaměti snadné skladby
 • vnímá náladu skladby a je schopen vytvořit ji elementárními výrazovými prostředky
 • je schopen souhry s jinými nástroji
 • dokáže svými slovy zhodnotit svůj výkon

 

 

 

 

 

5. ročník

 

Žák:

 

 • zdokonaluje technickou hru
 • dbá na čistotu hry a přesnou pedalizaci
 • pěstuje hudební paměť
 • je schopen samostatné práce s lidovou písní a hry v souboru
 • je schopen doprovodu zpěvu a souhry s ostatními hudebními nástroji
 • získává základy ke stylové interpretaci barokní hudby
 • dokáže svými slovy zhodnotit svůj výkon
 • ovládá transpozici

 

 

 

 

 

 

 

6. ročník

 

Žák:

 

 • zdokonaluje techniku a čistotu hry
 • dokáže reprodukovat skladbu
 • je schopen samostatně řešit pedalizace, střídání paliček, frázování apod.
 • orientuje se v harmonii
 • hraje chromatické stupnice
 • hraje stupnice v terciích
 • transponuje lidové písně
 • dokáže ohodnotit svůj výkon

 

 

 

 

 

7. ročník

 

Žák:

 

 • připravuje se na absolventské vystoupení
 • propojuje veškeré získané technické a výrazové dovednosti
 • samostatně přistupuje k nácviku přiměřeně obtížných skladeb
 • samostatně teší základní problémy nástrojové hry
 • je schopen sluchové sebekontroly
 • podle stupně své vyspělosti využívá zvukových možností nástroje
 • interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů
 • zvládá hru z listu přiměřeně obtížných skladeb
 • hraje v komorních souborech
 • podílí se na výběru repertoáru
 • je schopný sebehodnocení vlastního výkonu
 • ovládá dvojitý a trojitý úhoz
 • hraje 4hlasé arpeggio
 • transponuje lidové písně a technická cvičení

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání I. stupně veřejným absolventským koncertem.  V případě závažných důvodu může žák ukončit vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán pro základní studium II. stupně

 

 

 

                        Název předmětu

Týdenní hodinová dotace

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

 Hra na cimbál

1

1

1

1

 Komorní hra

Souborová hra

1

1

1

1

Celkový počet hodin v ročníku

2

2

2

2

 

                                                  

 

Poznámky:

 

 • Učební osnovy předmětu Komorní hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.13.
 • Učební osnovy předmětu Souborová hra jsou uvedeny v kapitole 5.2.14.

 

 

 

Učební osnovy:

 

1. a 2.  ročník

 

Žák:

 

 • využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti
 • osvojil si hru všech stupnic
 • zdokonaluje čistotu a techniku hry
 • dokáže nastudovat přiměřeně těžkou skladbu různého stylu
 • rozvíjí improvizační schopnosti
 • zvládá dynamiku, frázování, tvorbu tónu
 • dovede hrát samostatně
 • uplatňuje se v komorní a souborové hře
 • seznamuje se s počítačovým notačním programem

 

 

 

 

 

3. a 4. ročník

 

Žák:

 

 • ovládá harmonické spoje sirba a geampara
 • ovládá dynamiku a frázování, tvorbu tónu
 • rozvíjí své improvizační schopnosti a hru z listu
 • ví, jak si počínat ve stavbě tématu, při hře akordových  značek a improvizaci
 • dokáže odlišit hru různých žánrů a stylů, hudby barokní, klasicistní, hudby 19. a 20. století, hudby moderních proudů, např. jazzu
 • ovládá nástrojové, výrazové a technické možnosti nástroje
 • je muzikální, má osobitý projev
 • je samostatný při nácviku i interpretaci
 • uplatňuje se v komorní nebo souborové hře
 • Profiluje se dle svého zájmu nebo preferencí
 • dokáže zhodnotit svůj výkon nebo výkony ostatních
 • připravuje se na absolventský koncert

 

 

 

Žák ukončí základní vzdělávání  II. stupně veřejným absolventským koncertem. V případě závažných důvodu může žák ukončit vzdělávání I. stupně závěrečnou zkouškou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.13 Studijní zaměření Komorní hra

 

 

 

Učební plán:

 

 

 

Hodinové dotace předmětu Komorní hra jsou uvedeny v učebních plánech každého studijního zaměření hudebního oboru.

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

Základní studium I. stupně

 

 

 

4. ročník

 

Žák:

 

 • je schopen nastudovat svůj part s pomocí učitele hlavního předmětu
 • je schopen reagovat na pokyny vedoucího nebo dirigenta

 

 

 

 

 

5. ročník

 

Žák:

 

 • je schopen nastudovat svůj part s pomocí učitele hlavního předmětu
 • je schopen reagovat na pokyny vedoucího nebo dirigenta
 • je schopen sledovat spoluhráče
 • usiluje o společný styl interpretace dané skladby

 

 

 

6. ročník

 

Žák:

 

 • je schopen samostatně nastudovat svůj part
 • uplatňuje znalosti a dovednosti získané v hlavním předmětu
 • je schopen reagovat na pokyny vedoucího nebo dirigenta
 • je schopen sledovat spoluhráče a přizpůsobit se jim
 • je zodpovědný vůči ostatním spoluhráčům a respektuje je
 • usiluje o společný styl interpretace dané skladby

 

 

 

7. ročník

 

Žák:

 

 • je schopen samostatně nastudovat svůj part
 • uplatňuje znalosti a dovednosti získané v hlavním předmětu
 • je schopen reagovat na pokyny vedoucího nebo dirigenta
 • je schopen sledovat spoluhráče a přizpůsobit se jim
 • je zodpovědný vůči ostatním spoluhráčům a respektuje je
 • usiluje o společný styl interpretace dané skladby
 • je schopen hodnocení výkonu sebe i jiných

 

 

 

 

 

Základní studium II. stupně

 

 

 

1.- 2. ročník

 

Žák:

 

 • je schopen samostatně nastudovat svůj part
 • uplatňuje další dovednosti a znalosti získané v hlavním předmětu
 • je zodpovědný vůči spoluhráčům a respektuje je
 • uvědomuje si odpovědnost za společné dílo
 • usiluje o společný styl interpretace dané skladby
 • je schopen hodnocení výkonu sebe i jiných

 

 

 

 

 

 

 

3.-4. ročník

 

Žák:

 

 • je schopen samostatně nastudovat svůj part
 • uplatňuje další dovednosti a znalosti získané v hlavním předmětu
 • je zodpovědný vůči spoluhráčům a respektuje je
 • uvědomuje si odpovědnost za společné dílo
 • usiluje o společný styl interpretace dané skladby
 • přináší podněty ostatním spoluhráčům i vedoucímu
 • je schopen hodnocení výkonu sebe i jiných
 • při vystoupeních se chová odpovědně, plní zadané úkoly a je schopen pomáhat vedoucímu

 

 

 

 

 

 

 

5.2.14 Studijní zaměření Souborová hra

 

 

 

Učební plán:

 

 

 

Hodinové dotace předmětu Souborová hra jsou uvedeny v učebních plánech každého studijního zaměření hudebního oboru.

 

 

 

 

 

Učební osnovy:

 

 

 

Základní studium I. stupně

 

 

 

4. ročník

 

Žák:

 

 • je schopen nastudovat svůj part s pomocí učitele hlavního předmětu
 • je schopen reagovat na pokyny vedoucího nebo dirigenta

 

 

 

 

 

 

 

5. ročník

 

Žák:

 

 • je schopen nastudovat svůj part s pomocí učitele hlavního předmětu
 • je schopen reagovat na pokyny vedoucího nebo dirigenta
 • je schopen sledovat spoluhráče
 • usiluje o společný styl interpretace dané skladby

 

 

 

6. ročník

 

Žák:

 

 • je schopen samostatně nastudovat svůj part
 • uplatňuje znalosti a dovednosti získané v hlavním předmětu
 • je schopen reagovat na pokyny vedoucího nebo dirigenta
 • je schopen sledovat spoluhráče a přizpůsobit se jim
 • je zodpovědný vůči ostatním spoluhráčům a respektuje je
 • usiluje o společný styl interpretace dané skladby

 

 

 

7. ročník

 

Žák:

 

 • je schopen samostatně nastudovat svůj part
 • uplatňuje znalosti a dovednosti získané v hlavním předmětu
 • je schopen reagovat na pokyny vedoucího nebo dirigenta
 • je schopen sledovat spoluhráče a přizpůsobit se jim
 • je zodpovědný vůči ostatním spoluhráčům a respektuje je
 • usiluje o společný styl interpretace dané skladby
 • je schopen hodnocení výkonu sebe i jiných

 

 

 

 

 

Základní studium II. stupně

 

 

 

1.- 2. ročník

 

Žák:

 

 • je schopen samostatně nastudovat svůj part
 • uplatňuje další dovednosti a znalosti získané v hlavním předmětu
 • je zodpovědný vůči spoluhráčům a respektuje je
 • uvědomuje si odpovědnost za společné dílo
 • usiluje o společný styl interpretace dané skladby
 • je schopen hodnocení výkonu sebe i jiných

 

 

 

 

 

3.-4. ročník

 

Žák:

 

 • je schopen samostatně nastudovat svůj part
 • uplatňuje další dovednosti a znalosti získané v hlavním předmětu
 • je zodpovědný vůči spoluhráčům a respektuje je
 • uvědomuje si odpovědnost za společné dílo
 • usiluje o společný styl interpretace dané skladby
 • přináší podněty ostatním spoluhráčům i vedoucímu
 • je schopen hodnocení výkonu sebe i jiných
 • při vystoupeních se chová odpovědně, plní zadané úkoly a je schopen pomáhat vedoucímu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6      Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

 

 

 

Vzdělávání v základní umělecké škola Velká nad Veličkou je otevřené žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří prokáží nezbytné předpoklady pro přijetí do hudebního oboru. V rámci možností školy jsou pro tyto žáky vytvářeny podmínky, jež jim s ohledem na jejich možnosti a potřeby umožní plnit vzdělávací obsah stanovený ve školském vzdělávacím programu.

 

 

 

 

 

6.1 Podmínky a zásady vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

 

 • škola vytváří příznivé a vstřícné klima pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni již při zápisu informovat školu o zdravotním stavu a případných speciálních vzdělávacích potřebách žáka
 • pro žáka diagnostikovaného SPC, PPP jsou vyučující daného oboru schopni připravit individuální vzdělávací plán
 • s ohledem na konkrétní typ postižení jsou vyučující schopni doporučit vhodné vzdělávací zaměření
 • podle svých možností škola pořídí materiální vybavení a pomůcky umožňující výuku žáku se speciálními vzdělávacími potřebami
 • učitelům je umožněna spolupráce s odborným poradenským zařízením
 • učitel je informován o zdravotním stavu žáka a eliminuje případná rizika
 • učitel více zapojuje rodiče (zákonné zástupce) do výuky žáka a konzultuje s nimi probíranou látku
 • se souhlasem rodičů (zákonných zástupců) učitel vhodným způsobem poučí spolužáky o žákově znevýhodnění
 • žáci jsou vedeni a vychovávání k ohleduplnosti a ochotě pomáhat spolužákům se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž jsou v žácích rozvíjeny a posilovány kompetence osobnostně sociální
 • vzhledem ke stáří budovy škola nedisponuje bezbariérovým přístupem do všech prostor

 

 

 

 

 

 

 

7  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

 

 

 

Žákům, kteří prokáží výrazné předpoklady k umělecké činnosti, škola zajistí individuální podmínky pro rozvoj jejich dispozic:

 

 • rozšířené vyučování
 • podle možností školy vysoce kvalitní pomůcky
 • podle možností školy zapůjčení kvalitních nástrojů
 • maximální prostor pro vlastní uměleckou prezentaci
 • rozšířenou výuku
 • odbornou výuku umožňující návaznost ve vyšším stupni uměleckého vzdělávání
 • konzultace na vyšším typu uměleckých škol
 • účast na soutěžích, kurzech, seminářích apod.

 

 

 

 

 

8  Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy

 

 

 

8.1 Zásady a způsob hodnocení žáků

 

 

 

8.1.2 Zásady hodnocení žáků

 

 

 

 • Základním principem klasifikace v naší základní umělecké škole je pozitivní hodnocení, které žáka motivuje k lepším výkonům.
 • Při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost i pedagogický takt vůči žákovi. Při hodnocení žákova výkonu vychází především z kritérií jako domácí příprava, pokrok od minulé hodiny, pokrok v průběhu daného časového úseku a splnění stanoveného učiva, aktivita v hodině, docházka do výuky.
 • Při celkové klasifikaci zohledňuje učitel také věk a individuální dispozice žáka, stejně jako případné specifické vzdělávací potřeby či jiná znevýhodnění..
 • Podklady pro celkovou i průběžnou klasifikaci získává učitel především soustavným sledováním výkonů žáka a jejich analýzou, sledováním připravenosti na výuku a hodnocením žákovy píle a aktivity, konzultacemi s ostatními vyučujícími, případně konzultacemi s rodiči (zákonnými zástupci) žáka.
 • Při klasifikaci učitel vždy analyzuje klady a nedostatky žákových výkonů, které jsou předmětem hodnocení.
 • Učitel vede soustavnou a průkaznou evidenci o klasifikaci každého žáka.
 • Žáci jsou vedeni také k sebehodnocení, a to formou diskuse s učitelem a analýzy vlastních výkonů.

 

 

 

8.1.3 Způsob hodnocení žáků

 

 

 

 • Žáci základního studia I. i II. stupně jsou na konci každého pololetí hodnoceni v jednotlivých předmětech na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

 

1 – výborný

 

2 – chvalitebný

 

3 – uspokojivý

 

4 – neuspokojivý

 

 • Celková klasifikace na vysvědčení je vyjádřena těmito stupni:

 

prospěl(a) s vyznamenáním

 

prospěl(a)

 

neprospěl(a)

 

 • Hodnocení je vyjádřeno klasifikací, slovní hodnocení ani kombinace obou způsobů se neužívá.
 • Vysvědčení za 1. pololetí dostávají žáci ve formě výpisu, výroční vysvědčení na předepsaném formuláři za obě pololetí.
 • V průběžné klasifikaci jsou žáci hodnoceni pětistupňovou stupnicí, protože žáci často známku 4 nepovažují za neuspokojivou.
 • Postupová zkouška je hodnocena tříčlennou komisí, známka je stanovena dohodou a zapsána do protokolu a žákovské knížky. Hodnocení postupové zkoušky nemusí nutně odpovídat známce na vysvědčení, neboť se jedná o hodnocení jednorázového výkonu, zatímco při celkové klasifikaci stanovuje výslednou známku učitel na základě zásad popsaných v kapitole 8.1.2.

 

 

 

 

 

8.1.4 Vlastní hodnocení školy

 

 

 

Vlastní hodnocení školy je prováděno průběžně především v rámci pedagogických rad. Hodnoceny jsou tyto oblasti:

 

 • podmínky ke vzdělávání
 • průběh vzdělávání
 • podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání
 • výsledky vzdělávání žáků a studentů
 • řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům
 • reflexe ze strany rodičů
 • vnímaní aktivit školy širokou veřejností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

1 Identifikační údaje………………………………....……………………………………...2

 

1       Charakteristika školy…………………………………………………….....................3

 

2.1 Vyučované obory……………………………………………………....................3

 

2.2 Historie a současnost………………………………………………………..........3

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru……………………………………….…..3

 

2.4 Dlouhodobé projekty a regionální a mezinárodní spolupráce………………...4

 

2.5 Vybavení školy a její podmínky…………………………………………….........4

 

3 Zaměření školy a její vize……………………………………………………………......5

 

3.1 Zaměření školy……………………………………………………………………..5

 

3.2 Vize školy…………………………………………………………………………...5

 

4 Výchovně vzdělávací strategie…………………………………………………………..7

 

4.1 Výchovně vzdělávací strategie vedoucí ke kompetenci k umělecké komunikaci……………………………………………………………………………….7

 

4.2 Výchovně vzdělávací strategie vedoucí ke kompet. osobnostně sociální…...7

 

4.3 Výchovně vzdělávací strategie vedoucí ke kompetenci kulturní……………...8

 

5 Vzdělávací obsah uměleckých oborů…………………………………….……………..9

 

5.1 Charakteristika hudebního oboru………………………………………………...9

 

5.2 Studijní zaměření…………………………………………………………….……10

 

5.2.1 Studijní zaměření Přípravná hudební výchova………………………………10

 

5.2.2 Studijní zaměření Hudební nauka………………………………………...…..11

 

5.2.3 Studijní zaměření Hra na klavír………………………………………………..14

 

5.2.4 Studijní zaměření Hra na housle………………………………………………20

 

5.2.5 Studijní zaměření Hra na kontrabas…………………………………………..27

 

5.2.6 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu……………………………………33

 

5.2.7 Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu……………………………………...37

 

5.2.8 Studijní zaměření Hra na klarinet……………………………………………..41

 

5.2.9 Studijní zaměření Hra na saxofon…………………………………………….46

 

5.2.10 Studijní zaměření Hra na kytaru……………………………………………50

 

5.2.11Studijní zaměření Hra na akordeon…………………………………………54

 

5.2.12 Studijní zaměření Hra na cimbál……………………………………………59

 

5.2.13 Studijní zaměření Komorní hra……………………………………………..65

 

5.2.14 Studijní zaměření Souborová hra…………………………………………..67

 

6  Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami………………..70

 

6.1 Podmínky a zásady vzdělávání žáků se speciál. vzděláv. potřebami……...70

 

7       Vzdělávání žáků mimořádně nadaných……………………………………………71

 

8       Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy…………………………………...…..71

 

8.1 Zásady a způsob hodnocení žáků………………………………………..…...71

 

8.1.2 Zásady hodnocení žáků………………………………………………………71

 

8.1.3 Způsob hodnocení žáků………………………………………………………72

 

8.1.4 Vlastní hodnocení školy………………………………………………………73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg