^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Fotogalerie

Připravované akce

No events

Login Form

Informace o zpracování osobních údajů

         
Informace o zpracování osobních údajů
Správce osobních údajů Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace, Velká nad Veličkou 462, 696 74 Velká nad Veličkou, IČO: 70841373
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, Hybešova 15, Brno, 602 00, Mgr. Eva Valkounová, Ph.D., tel.: +420 / 543 426 011, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování
zaměstnanci a členové orgánů správce vedení personální a mzdové agendy a plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)                                                         čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,   zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a jiných pracovněprávních předpisů jméno, příjmení,  datum narození, místo narození, adresa bydliště, rodné číslo, číslo OP, telefon, e-mail, číslo bankovního účtu, pracovní zařazení, dosažené vzdělání, kvalifikace, odborné znalosti a dovednosti, průběh dosavadního zaměstnání, potvrzení o předchozím zaměstnání/studiu/ÚP (pracovní smlouva a §109 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, pracovní zařazení jsou uvedeny v  prostorách školy a na webových stránkách. bankovní instituce (identifikace osob oprávněných disponovat s bankovními účty), zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru.
plnění ohlašovací povinnosti vůči oprávněným orgánům čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)                                                         čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,  zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a jiných pracovněprávních předpisů jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, bydliště, přechodné bydliště, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost (§37 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

zdravotní pojišťovna (§ 10 zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění)

zdravotní způsobilost a znevýhodnění (§ 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Počet dětí, výše pobíraných dávek nemocenského pojištění, (§36 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)
nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zdravotní pojišťovna, zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru.
vedení daňového účetnictví dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zákona o daních z příjmů a souvisejících právních předpisů rodné číslo, příjmení, rodné příjmení, jméno, titul, státní příslušnost, trvalý pobyt, telefon, e-mail, rodinní příslušníci a další vyživované osoby (jméno, rodné číslo) (§ 6 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru.
pořizování obrazových a zvukových záznamů pro propagaci správce a jeho činnosti čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, pracovní pozice, funkce, fotografie, videozáznamy Osobní údaje zaměstnanců (jméno, příjmení, pracovní zařazení, fotografie) se zveřejňují na webových stránkách školy, sociálních sítích školy (např. Facebook, Instagram, YouTube apod.), propagačních materiálech správce.   zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu 15 let po ukončení pracovního poměru
žáci školy vedení školní matriky, plnění povinností dle školského zákona a souvisejících právních předpisů  čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů   jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, zdravotní pojišťovna, telefon,
údaje o znevýhodnění žáka, údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotním stavu žáka, škola, do které chodí, třídy (§ 16, 17, 18, 28, 30, 41,  50, 65, 81, 164  zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona)
nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu školní docházky a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení evidence pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ zdravotní pojišťovna nezveřejňuje se lékařská služba po dobu školní docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
přijímací řízení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a správního řádu jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, zdravotní pojišťovna, telefon,
údaje o znevýhodnění žáka, údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotním stavu žáka, škola, do které chodí, třídy
(§ 16, 60, 60a, 60d, 60e,183 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (MŠMT) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu školní docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení databáze kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem školy a docházkou žáka čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ telefonní číslo nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu školní docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
pořizování záznamů z akcí školy pro účely evidence, archivace a propagace školy a jejích akcí čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, třída, fotografie, audiovizuální záznamy Osobní údaje žáků v uvedeném rozsahu se zveřejňují na nástěnkách a propagačních materiálech školy. Fotografie a audiovizuální záznamy žáků se zveřejňuji na webových stránkách školy (např. Facebook, Instagram, YouTube apod.), sociálních sítích školy.  Zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ). Z vystoupení žáků jsou pořizovány audiovizuální záznamy určení k další reprodukci a distribuci rodičům a přátelům školy jako památeční předměty. po dobu školní docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
zákonní zástupci žáků vedení evidence zákonných zástupců pro účely vedení školní matriky a plnění zákonných povinností čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů   jméno, příjmení, trvalé bydliště,  telefonické spojení, ID DS (§ 16, 17, 18, 28, 30, 41,  50, 65, 81, 164  zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu školní docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
přijímací řízení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů   jméno, příjmení, trvalé bydliště,  telefonické spojení, ID DS (§ 16, 60, 60a, 60d, 60e,183 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (MŠMT) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu školní docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení databáze kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem školy a docházkou žáka čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ osobní email nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu školní docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Obchodní partneři správce plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi subjektem a správcem, vedení účetnictví  čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy                 čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zvláštních právních předpisů jméno, příjmení, sídlo, IČ, DIČ, datum narození, číslo bankovního účtu Osobní údaje se zveřejňují v registru smluv za podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a účinném znění zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání smluvního vztahu a 10 let po jeho ukončení
             
Subjekt osobních údajů má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracování osobních údajů je kdykoliv odvolatelný. 
Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg