^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Připravované akce

No events

Login Form

Školní řád 2020

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

Školní řád Základní umělecké školy Velká nad Veličkou, příspěvkové organizace je vydán na základě zákona
č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, ředitel školy.

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, práva a povinnosti pedagogických pracovníků

 

 

I.   Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

1)      Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.

 

2)      Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. V třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen na www stránkách školy (zusvelka.cz) a na viditelném místě v každém podlaží budovy.

 

3)      Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.

 

4)      Žáci mají dále právo:

a)      na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,

b)      na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c)      zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,

d)      vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,

e)      na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,

f)       na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu,

g)      žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,

h)      mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

 

5)      Práva uvedená v odstavci 4 s výjimkou písmen a), c) a f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

 

6)      Na informace podle odstavce 4 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

 

7)      Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

 

 

II.     Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

 

1)      Žáci jsou povinni:

a)      řídit se zásadami tohoto školního řádu,

b)      dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,

c)      žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas,

d)      účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání,

e)      na všech akcích pořádaných školou se řídit pokyny pracovníků pověřených pedagogickým dozorem,

f)       svými postoji ke studiu, slušným chováním a vystupováním reprezentovat školu, hájit její dobré jméno a přispívat k celkovému přátelskému a tvůrčímu ovzduší školy,

g)      být v případě mimořádných opatření vybaveni ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.

 

2)      Zletilí žáci jsou dále povinni:

a)      informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

b)      dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem), a to i v případě distanční výuky,

c)      v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

d)      nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem.

e)      být v případě mimořádných opatření vybaveni ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem

 

3)      Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

a)      zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

b)      na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,

c)      poučit žáka o bezpečném a slušném chování v průběhu mimoškolní akce,

d)      informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e)      dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem), a to i v případě distanční výuky,

f)       v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

g)      nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem.

 

4)      Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:

a)       jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

b)       údaje o předchozím vzdělávání,

c)       údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák  sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,

d)       údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,

e)       jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

 

III.     Práva pedagogických pracovníků

 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

 

IV.     Povinnosti pedagogických pracovníků

 

Pedagogický pracovník je povinen

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Provoz a vnitřní režim školy

 

I.    Organizace školy

 

Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací (školskou právnickou osobou) zřízenou Jihomoravským krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy.

 

Ředitel jmenuje svého statutárního zástupce a další své zástupce, dle provozních potřeb a velikosti školy.

 

Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)

 

Dále jmenuje jako svůj poradní orgán uměleckou radu.

 

Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení, nebo pokud prokážou výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

Technicko-hospodářští pracovníci:

a)      hospodářka

b)      údržbář

c)      uklízečka

 

II.     Obory a oddělení

 

hudební obor

oddělení       -     smyčcových nástrojů

               -     dechových nástrojů

-          klávesových nástrojů

-          strunných nástrojů

-          lidových nástrojů

-          akordeonové

-          pěvecké

 

III.    Organizace výuky

 

O přidělení žáka k vyučujícímu učiteli rozhoduje ředitelství ZUŠ. V rámci možností organizace výuky lze přihlédnout k přání rodičů.

 

1)   Vyučování

a)      vyučování se řídí rozvrhem hodin,

b)      režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na školní rok a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů,

c)      frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenová třída, sál DPS, třída hudební nauky, koncertní sál, apod.,

d)      do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby,

e)      při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu,

f)       nepřijde-li vyučující do 10-ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli,

g)      v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,

h)      škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.,

i)       opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.

 

2)   Vyučovací hodiny a přestávky

a)       vyučovací hodina trvá 45 minut,

b)       vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými (desetiminutovými a patnáctiminutovými) přestávkami,

c)       jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:

§  maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce

§  maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka.

 

 

 

3)   Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

a)      žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se na obvyklém místě. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.

b)      rodiče žáků mohou čekat na své děti na určeném místě,

c)      vstup cizích osob do budov školy je možný jen v doprovodu učitelů školy nebo technickohospodářských pracovníků školy,

d)      jízda na kole, koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardech v areálu školy není dovolena, do školní budovy není dovoleno kola ukládat,

e)      o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně,

f)       během vyučovací doby může učitel zakázat používání mobilního telefonu.

 

4)   Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

a) pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy nebo studijní skupiny ve škole, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem,

b) vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem,

c)  způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

 

5)   Distanční vzdělávání škola zajišťuje:

a)       on-line výukou, pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem
odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám,

b)       komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,

c)       off-line výukou, bez kontaktů přes internet a to buď předáváním písemných materiálů poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky, (jen pokud to krizová opatření umožňují),

d)       individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků, (jen pokud to krizová
opatření umožňují)

e)       hodnocením - žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním
stupněm, tak slovním hodnocením.6)   Ochrana osobních údajů při distanční výuce

a)       škola jako správce osobních údajů zpracovává pro účely realizace distanční výuky osobní údaje žáků, a to jejich telefonní číslo, e-mailovou adresu a uživatelské jméno na komunikačních platformách specifikovaných shora. Právním důvodem zpracování je plnění zákonných povinností dle ust. § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a plnění úkolů ve veřejném zájmu spočívajících v zajištění distanční výuky. Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců mohou být předány pouze zpracovatelům osobních údajů.

b)       Žákům a jejich zákonným zástupcům se během distanční výuky zakazuje pořizování fotografií nebo videozáznamů ostatních žáků a vyučujících bez jejich výslovného a písemného souhlasu. V případě udělení souhlasu s pořízením záznamu pro osobní potřebu výuky žáka nesmí být takto získané záznamy žádným způsobem dále šířeny a zpřístupněny třetím osobám.

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 

1)      Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Ve škole i na akcích organizovaných školou jsou zakázány jakékoliv projevy diskriminace (šikany), nepřátelství a násilí. Je zakázána konzumace alkoholu, kouření a užíváni návykových látek. Žáci, rodiče a všichni zaměstnanci školy jsou povinni porušování výše uvedených zákazů okamžitě nahlásit ředitelství školy.

 

2)      Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

3)      Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

4)      Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

 

5)      Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

 

6)      Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Zápis se provede do třídní knihy.

 

7)      Při akcích konaných mimo školu kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

 

8)      Při akcích konaných mimo místo kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Mimoškolní akce oznámí škola tak, aby žáci nebo jejich zákonní zástupci měli možnost vyjádřit souhlas či nesouhlas s účastí.

 

9)      Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

 

10)  Škola neodpovídá za bezpečnost žáků mimo budovy, v nichž vykonává svoji činnost, s výjimkou mimoškolních akcí, které sama pořádá či organizuje. A to i v případě, že žákům odpadla hodina nebo část hodiny z důvodů překážky (zdravotní apod.) na straně školy a zákonní zástupci žáka (zletilý žák) byli o této skutečnosti včas prokazatelně informováni.

 

11)  Žákům není povoleno v prostorách školy i na akcích organizovaných školou nosit u sebe do školy větší částky peněz, cenné věci, zbraně a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních.

 

12)  V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

 

 

 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

 1) ZUŠ může pronajmout hudební nástroj na základě smlouvy o pronájmu, kterou uzavře

               nejdéle na dobu jednoho roku s žákem, resp. jeho zákonným zástupcem.

2) Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový

     materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

 

3) Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí

    spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

 

4) Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené (pronajaté)
     školní pomůcky.

 

 

 

ČÁST PÁTÁ

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy.

 

2) Slovní hodnocení na vysvědčení je konkrétním slovním vyjádřením dosažené vzdělávací úrovně žáka ve vztahu k cílům vzdělávání stanoveným rámcovým vzdělávacím programem, k vlastním možnostem, přístupu žáka ke vzdělávání a jeho věku.

 

3) Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

a) 1 - výborný,

b) 2 - chvalitebný,

c) 3 - uspokojivý,

d) 4 - neuspokojivý.

 

4) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním,

b) prospěl(a),

c) neprospěl(a).

 

5) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).

 

6) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

 

7) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

 

8)      Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

 

 

9) Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

 

 

ČÁST ŠESTÁ

 

Úplata za vzdělávání

 

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

 

 

2)  U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

 

3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

 

4) Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit pololetně nebo ročně. Po individuální domluvě čtvrtletně nebo měsíčně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

 

5) Výši úplaty na školní rok dá ředitel školy na vědomí žákům školy prokazatelným způsobem, o snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním

      znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy podle platné směrnice.

 

                                                                  

 

ČÁST SEDMÁ

 

Ukončení vzdělávání

 

 

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

 

1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

 

2) Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

 

3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo

     zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

 

 

ČÁST OSMÁ

 

Výchovná opatření

 

 

1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.

2) V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ředitel vyloučí žáka ze školy. 

3) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

4) Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

5) Dopustí-li se žák jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

 

 

 

            Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.

 

       

                                                                                  

 

 

 

            Petr Pavlinec, ředitel

 ředitel ZUŠ

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg