^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Připravované akce

No events

Login Form

Pronájem hudebních nástrojů 2022

I.

Směrnice ředitele Základní umělecké školy Velká nad Veličkou, příspěvkové organizace

o pronájmu hudebních nástrojů pro školní rok 2022/2023

je vydána v souladu s § 27 odst. 2 písmeno g zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a se Zřizovací listiny Základní umělecké školy Velká nad Veličkou, příspěvkové organizace (dále jen „škola“) č. j. 98/134  ze dne 16. 6. 2005 ve znění pozdějších změn a dodatků.

II.

Pronájem hudebních nástrojů

 

1.      K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci v rámci doplňkové činnosti pronájem věcí movitých – pronájem hudebních nástrojů.

2.      Podmínky pro realizaci této doplňkové činnosti:

-          doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace;

-          doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní;

-          finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;

-          pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti - zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje.

3.      Hudební nástroje v jednotlivých odděleních eviduje a spravuje vedoucí oddělení. Ten je předá proti podpisu v evidenční knize na žádost učitele hlavního předmětu.

4.      Pronájem hudebního nástroje eviduje učitel hlavního oboru, který připraví podklady pro smlouvu o nájmu hudebního nástroje uzavřenou mezi školou a zákonným zástupcem žáka na dobu určitou. Za školu podepisuje smlouvu ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zákonný zástupce žáka a druhý škola, ředitel nebo statutární zástupce ředitele, fyzické předání a převzetí nástroje potvrzuje učitel hlavního předmětu.

5.      Po podpisu smlouvy uhradí zákonný zástupce žáka předepsané nájemné hospodářce školy, která vystaví účetní doklad. Po provedení platby zkontroluje učitel hlavního předmětu doklad o zaplacení předepsaného nájemného, stav nástroje a nástroj předá proti podpisu zákonnému zástupci žáka. Současně ho seznámí s pravidly o zacházení s nástrojem a údržbě nástroje.

6.      Ekonomka zaúčtuje nájemné v souladu s platnými předpisy.

III.

Výše nájemného za jednotlivé druhy hudebních nástrojů

Výše nájemného je stanovena u menších nástrojů (housle, kytara, flétny) na Kč 80,- měsíčně za pronajatý nástroj včetně příslušenství, u větších nástrojů (kontrabas, cimbál) na 120,- měsíčně.

 

 

 

 

IV.

Termíny plateb

Termíny plateb jsou konkretizovány v nájemní smlouvě.

V.

Další ujednání

Ukončí-li žák vzdělávání, zajistí učitel hlavního předmětu vypořádání nájemní smlouvy a vrácení hudebního nástroje. Učitel hlavního předmětu překontroluje stav vráceného nástroje a písemně potvrdí jeho převzetí. Do zápisu uvede případné zjištěné nedostatky

O snížení nájmu za pronájem hudebního nástroje může v případech hodných zvláštního zřetele (především v případě závažného sociálního znevýhodnění) požádat zákonný zástupce žáka písemně ředitele školy.

O snížení nájmu rozhoduje ředitel a není na něj právní nárok.

 VI.

Ředitel školy a jím pověřený zástupce může na základě písemné žádosti s rodiči dohodnout i jiné termíny platby.

VII.

 

Směrnice nabývá účinnosti 1. 9. 2022

Tato směrnice ruší platnost směrnice O pronájmu hudebních nástrojů ze dne 1.2. 2020

 

 

 

 

 

 

Ve Velké nad Veličkou dne 29 .8. 2022

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg